UPISI U DJEČJI VRTIĆ “SELCA”

ZA NOVU PEDAGOŠKU GODINU

2017./2018. VRŠIT ĆE SE

OD 01.LIPNJA DO 19.LIPNJA 2017. GODINE

Prijave za upis primat će se svakog radnog dana od 7:00h do 13:30h u prostorijama dječjeg vrtića „Selca“.

Zamolbe se primaju za sljedeće programe:

–         poludnevni (šestosatni) od 8-14h

–         cjelodnevni (devetosatni) od 6:30- 15:30h

Roditelji koji planiraju upisati svoje dijete u d.v. „Selca“ trebaju u vrtiću preuzeti UPITNIK  kojeg će popuniti i predati zajedno sa traženom dokumentacijom.

DJECA KOJA SU VEĆ UPISANA U VRTIĆ TREBAJU DONIJETI SAMO NOVO LIJEČNIČKO UVJERENJE.

DJECA KOJA SE PO PRVI PUT UPISUJU U VRTIĆ,

TREBAJU DONIJETI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

–         ZAMOLBU RODITELJA

–         KOPIJU RODNOG LISTA

–         POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU ZA UPIS U VRTIĆ

* UKOLIKO SE UPISUJE DIJETE SA POTEŠKOĆAMA MOLIMO VAS DA PRILOŽITE I DODATNU ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU (nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, preslika medicinske dokumentacije o vrsti poteškoće)

– KOPIJU KNJIŽICE CIJEPLJENJA

– POTVRDU O ZAPOSLENOSTI RODITELJA

– UVJERENJE ILI POTVRDA O PREBIVALIŠTU DJETETA I PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA

* Samohrani roditelj: preslika o smrti roditelja ili samostalnom uzdržavanju djeteta

* Preslika dokumenta da je dijete invalida Domovinskog rata

VAŽNA NAPOMENA:

Bez obzira da li će Vaše dijete krenuti u vrtić početkom ili tokom pedagoške godine, dokumentaciju za upis treba priložiti ODMAH!

Upisi u vrtić tokom godine neće biti mogući ukoliko dokumentacija nije priložena na vrijeme!

MOLIMO RODITELJE DA POŠTUJU ZADANE ROKOVE!!!