Informacije o djelatnosti vrtića

Program dječjeg vrtića organizira se u pravilu 5 radnih dana tjedno.

Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga u iznosu od 320,00 kuna.

Roditelji – korisnici usluga s više djece upisanih u vrtić ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa iz prethodnog stavka i to:

– roditelji s dvoje djece upisanih u vrtić: za prvo dijete plaćaju pun iznos, a za drugo dijete iznos umanjen za 20%,

– roditelji s troje djece upisane u vrtić plaćaju za treće dijete 40% od cijene određenog programa,

– samohrani roditelj plaća dodatnih 20% manji iznos u odnosu na iznose iz prve alineje, a za treće dijete upisano u vrtić se oslobađa plaćanja u cijelosti.

Pravo na smanjenje sudjelovanja u plaćanju cijene programa priznaje se:

– djeci invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta koji plaća 30 % od cijene utvrđenog programa

– za dijete koje zbog bolesti ili nekih drugih razloga ne koristi kontinuirano usluge vrtića preko 5 radnih dana uzastopno, roditelj plaća 50% cijene usluga za svaki dan koji nije boravio u vrtiću. Kod izostanka zbog bolesti, , korisnik je dužan donijeti potvrdu liječnika o bolesti djeteta. O izostanku djeteta iz dječjeg vrtića, radi razloga navedenog u stavku 1. alineja 2. ovog članka roditelji – korisnici usluga su dužni obavijestiti vrtić u roku od 3 dana.

Za djecu koja pohađaju vrtić za vrijeme ljetnih mjeseci, u slučaju izostanka djeteta u srpnju i kolovozu, ne primjenjuje se odbijanje od pune cijene usluge niti uz ispričnicu liječnika.

Izuzetno od odluke oslobađaju se u cjelosti od obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjeg vrtića:

– djeca invalida Domovinskoga rata s utvrđenim 100% -tnim stupnjem invaliditeta utvrđenog rješenjem ovlaštene komisije

– djeca bez oba roditelja

– četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji pod uvjetom da su sva četiri (ili više) djeteta maloljetna

– djeca čija obitelj zbog teškog socijalnog statusa prima pomoć za uzdržavanje, a dijete naknadu za tuđu pomoć i njegu ili naknadu za osobnu invalidninu.

Korisnik usluga uplaćuje iznos do 15-og u mjesecu za tekući mjesec na IBAN Dječjeg vrtića broj HR8224070001100573284 i o tome mora predočiti dokaz (kopiju uplatnice).

Jelovnik vrtića: jelovnici zdrave i raznolike prehrane sastavljaju se svaki mjesec u suradnji sa medicinskom sestrom.