Informacije o djelatnosti vrtića

Program dječjeg vrtića organizira se u pravilu 5 radnih dana tjedno.

Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga i to 6-satni vrtićki program, iznos usluge u kunama: 270,00.

Roditelji – korisnici usluga s više djece upisanih u vrtić ostvaruje pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa iz prethodnog stavka i to: – roditelji s dvoje djece upisanih u vrtić: za prvo dijete plaćaju pun iznos, a za drugo dijete iznos umanjen za 20%, – roditelji s troje djece upisane u vrtić plaćaju za treće dijete 40% od cijene određenog programa, – samohrani roditelj plaća dodatnih 20% manji iznos u odnosu na iznose iz prve alineje, a za treće dijete upisano u vrtić se oslobađa plaćanja u cijelosti. – roditelji-korisnici koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Selca , plaćaju uslugu za šestsatni boravak 770,00 kuna, odnosno 35,00 kuna po danu.

Pravo na smanjenje sudjelovanja u plaćanju cijene programa priznaje se: – djeci invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta koji plaća 30 % od cijene utvrđenog programa – za dijete koje zbog bolesti ne koristi kontinuirano usluge vrtića preko 5 radnih dana uzastopno, roditelj plaća 30% cijene usluga za svaki dan koji nije boravio u vrtiću, a na temelju potvrde liječnika o bolesti djeteta. O izostanku djeteta iz dječjeg vrtića, radi razloga navedenog u stavku 1. alineja 2. ovog članka roditelji – korisnici usluga su dužni obavijestiti vrtić u roku od 3 dana.

Za vrijeme odstutnosti djeteta iz vrtića dužeg od 10 radnih dana uzastopno, kada je dijete odsutno zbog drugih razologa od onih navedenih u članku 5 stavak 1, alineja 2 (npr. odlazak u inozemstvo, odlazak u goste i dr.) korisnik usluge dužan je platiti cijenu usluge u visini od 50% cijene usluga za svaki dan koji nije boravio u vrtiću.
Izuzetno od odredbi ove odluke oslobađaju se u cjelosti od obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjeg vrtića: – djeca invalida Domovinskoga rata s utvrđenim 100% -tnim stupnjem invaliditeta utvrđenog rješenjem ovlaštene komisije – djeca bez oba roditelja – četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji pod uvjetom da su sva četiri (ili više) djeteta maloljetna – djeca čija obitelj zbog teškog socijalnog statusa prima pomoć za uzdržavanje, a dijete naknadu za tuđu pomoć i njegu ili naknadu za osobnu invalidninu
Roditelji- korisnici usluga vrtića su dužni sudjelovanje u cijeni programa uplatiti na žiro- račun Dječjeg vrtića “Selca “ u Selcima na račun IBAN: HR35 2330003 1100096637, najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za taj mjesec i o tome predočiti dokaz (kopiju uplatnice).
Jelovnik vrtića: jelovnici zdrave i raznolike prehrane sastavljaju se svaki mjesec u suradnji sa medicinskom sestrom.