Podaci o osnivanju vrtića

Dječji vrtić «SELCA» je javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje sa sjedištem u Selcima, Šetalište Rajka Štambuka 5. Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93), u povodu zahtjeva Općine Selca, a u predmetu ocjene sukladnosti odluke o osnivanju predškolske ustanove sa zakonom, Ministarstvo prosvjete i športa donijelo je rješenje o osnivanju Dječjeg vrtića „Selca“, sa sjedištem u Selcima, Šetalište Rajka Štambuka 5, od 3. veljače 1998.g.u skladu sa članom 7. i 13. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93) i člankom 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97).

Godine 2000. Općina Selca je preselila u nove prostorije a stare počela preuređivati za dječji vrtić. Svečano otvorenje novog dječjeg vrtića bilo je 18. siječnja 2001.g.

Prema dopisu od 1.3 2021.g., Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, povodom zahtjeva Dječjeg vrtića „Selca“ , sa sjedištem u Selcima, Šetalište Rajka Štambuka 5, zastupanog po ravnateljici Petri Nižetić, u postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u promijenjenim  uvjetima, na temelju čl. 11. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), a u svezi s člankom 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), donijelo je rješenje kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u promijenjenim uvjetima, u područnom objektu u Povljima, Velike skale 1.

S radom se započelo 1.3.2021.g.