22. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 8. rujna 2023. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 19:30 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić

Opravdano odsutan:

 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 16. kolovoza 2023. godine
 2. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “SELCA” za pedagošku godinu 2022./2023.
  – dodatak: Godišnje izvješće o radu voditelja kraćih programa za 2022./2023. godinu
 3. Izvršenje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za prvo polugodište 2023. godine
 4. Razno …

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik s prethodne 21. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak  Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2022./2023.g. Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Ravnateljica je pratila sadržaj programa i iznijela ukratko izvješće o radu vrtića u protekloj pedagoškoj godini.

S obzirom da nije bilo prijedloga izmjena, nakon izlaganja Predsjednica je dala na usvajanje Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2022./2023. godinu te je ono jednoglasno usvojeno.

Budući nije bilo izmjena ni primjedbi, Predsjednica je dala na usvajanje Godišnje izvješće o radu voditelja Kraćeg programa kineziološke aktivnosti kod djece predškolske dobi za 2022./2023. te je ono jednoglasno usvojeno.

 Ad.3. Svi prisutni su u svom pozivu dobili izvršenje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za prvo polugodište 2023. godine. Predsjednica je dala riječ ravnateljici da obrazloži dokument.

Ravnateljica je prisutnim pročitala planirane troškove za prvo polugodište, te koliko je tih troškova realizirano. Ravnateljica je napomenula kako se prihodi od strane roditelja ostvaruju prema sljedećim iznosima :

 1. a) Redoviti cjelodnevni 10-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu od tri godine do polaska u školu u matičnom vrtiću SELCA (6:30 – 16:30) – 590kn – 78,31eura
 2. b) Redoviti poludnevni 6-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu od tri godine do polaska u školu u matičnom vrtiću SELCA (7:30 – 13:30)
 3. a) bez ručka – 350kn46,45 eura b) s ručkom – 400kn – 53,09 eura
 4. c) Redoviti poludnevni 6-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu od tri godine do polaska u školu u područnom vrtiću Povlja (7:30 – 13:30)350kn – 46,45 eura

Za drugo dijete se obračunava 20% niža cijena, za treće dijete se plaća 40% od cijene, a četvrto i svako sljedeće dijete u vrtiću plaća iznos od 0,00 eura. Preostali iznos ekonomske cijene nadoknađuje se iz Općinskog proračuna Općine Selca.

Ti iznosi su formirani nakon završetka Projekta, i aktualni su od 4.10.2021.

Dogovoreno je kako će Predsjednica otići do Načelnika i porazgovarati o mogućem povećanju cijene usluge vrtića.

Predsjednica je dala na glasanje usvajanje izvršenja financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za prvo polugodište 2023.g. i ono je jednoglasno usvojeno.

Sjednica je završena u 20.30 sati.

Klasa: 007-03/23-01/6

Ur. broj: 2181-47-1-23-2