Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 8. prosinca 2020. godine u prostorijama dječjeg vrtića „Selca“. Započela je u 17:00 sati.

Na sjednici su prisutni: predsjednik Upravnog vijeća:  dr. Marčelo Štambuk, predstavnik Osnivača : Vedran Mošić, predstavnik Osnivača:  Zoran Vrsalović, predstavnik roditelja: Zorana Nižetić, predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić i ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice)

Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve prisutne i predložio je glasovanje o usvajanju dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 9.11.2020.
  2. Razmatranje pristiglih zamolbi na  natječaj za:

– voditelja/icu kraćeg programa engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (za vrijeme trajanja projekta, a najviše 14 mjeseci od odobrenja provedbe programa): odgojitelj predškolske djece uz uvjete jezika utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja engleskog jezika u osnovnoj školi

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 3. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za voditelja/icu kraćeg programa engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom  radnom vremenu (za vrijeme trajanja projekta, a najviše 14 mjeseci od odobrenja provedbe programa): odgojitelj predškolske djece uz uvjete jezika utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja engleskog jezika u osnovnoj školi pristigla jedna molba i to ona gđe Monike Ložnjak fabjanović koja ima diplomu magistre edukacije filozofije i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti.

Prisutni su pregledali pristiglu dokumentaciju, a ravnateljica je napomenula kako gđa Monika ima odrađen pripravnički staž za profesoricu engleskog jezika te da će u mjesecu ožujku 2021.g. polagati stručni ispit.

Predsjednik je dao na usvajanje prijedlog da se Monika Ložnjak Fabjanović primi za voditeljicu kraćeg programa engleskog jezika na određeno vrijeme u nepunom  radnom vremenu (za vrijeme trajanja projekta, a najviše 14 mjeseci od odobrenja provedbe programa), uz uvjet da u navedenom roku položi stručni ispit.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sjednica je završena u 17:45 sati.

KLASA: 601-01/20-01/09

BROJ: 2104/07-05-01-20-02