20. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 5. srpnja 2023. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 10:30 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić

Opravdano odsutni:

 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 15.6.2023.g.
 2. Razmatranje Žalbe roditelja na odluku Upravnog vijeća  o upisu djeteta u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2023./2024.
 3. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za: odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust)
 1. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust)
 • spremačice na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno)
 • asistent/pomoćnik/ca u radu s djecom s teškoćama u razvoju- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do 30.06.2024.g.) na pola radnog vremena  (20 h    tjedno)

5. Razno…

  Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik s prethodne 19. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

  Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

  Ad.2. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

  Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je 23. lipnja 2023. godine zaprimila dvije žalbe roditelja na odluku Upravnog vijeća vezanu za odobrenjem zahtjeva za upis njihovog djeteta u Dječji vrtić „SELCA“ u pedagošku 2023./2024.godinu.

  Nakon rasprave, predsjednica je dala na glasanje prijedlog da se žalba ne uvaži, tj da negativan odgovor na žalbu budući da nije dostavljena dodatnu dokumentaciju koja bi potvrdila od strane izabranog pedijatra vašeg djeteta da postoji kontraindikacija za imunizaciju protiv određenih zaraznih bolesti a koja bi potvrdila njihov razlog što dijete nije uredno procijepljeno.

  Nakon rasprave, obje žalbe su dobile negativan odgovor.

  Ad.3. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako na natječaj za: odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust) nije pristigla ni jedna molba.

  Ad.4. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako trebaju ponovo raspisati natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust) jer se na prošli natječaj nitko nije javio. Predložila je da bi mogli staviti dulji rok trajanja natječaja, a da će duljinu otvorenosti natječaja provjeriti sa HZZ-om.

  Predsjednica je pokrenula raspravu.

  Predsjednica daje na glasanje prijedlog ravnateljice  za raspisivanjem natječaja za radno mjesto –            odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust).

  Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  Budući spremačici, zaposlenoj u područnom vrtiću u Povljima ističe ugovor na određeno vrijeme, a postoji potreba za radnicom, ravnateljica predlaže da se sljedeći natječaj za radno mjesto spremačice raspiše na neodređeno vrijeme.

  Predsjednica je pokrenula je raspravu.

  Predsjednica daje na glasanje prijedlog ravnateljice  za raspisivanjem natječaja za radno mjesto – spremačice na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno)

  Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  Ravnateljica predlaže raspisivanje natječaja za asistenta za djecu s poteškoćama u razvoju. Izvijestila je prisutne kako postoji potreba za asistentom u dječjem vrtiću za dvoje djece. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je o potrebi za asistentom već izvjestila Osnivača, te je on odobrio financiranje asistenta, ali je prije raspisivanja natječaja, trebalo urediti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu u kojem nije bio naveden asistent. Pravilnik je uređen u skladu s novim Zakonom o predškoslkom odgoju i obrazovanju, asistent je na popisu radnih mjesta.
  Predsjednica je pokrenula je raspravu.
  Predsjednica daje na glasanje prijedlog ravnateljice za raspisivanjem natječaja za radno mjesto – asistent/pomoćnik/ca u radu s djecom s teškoćama u razvoju- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do 30.06.2024.g.) na pola radnog vremena (20 h tjedno).
  Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  Sjednica je završena u 11:30 sati.

  Klasa: 007-03/23-01/4

  Ur. broj: 2181-47-1-23-2