Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 30. rujna 2021. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „Selca“ i započela je u 18 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),
 • gosti – roditelji

Odsutni:

 • predstavnik Osnivača: Simon Eterović
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Budući danas na sjednici imamo goste, a za njih je važna zadnja točka dnevnog reda, Predsjednica je predložila da krenemo sa zadnjom točkom dnevnog reda, a nakon toga da se krene prema ostatku planiranog dnevnog reda. Jednoglasno je usvojen prijedlog Predsjednice te je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 17. rujna 2021. Godine
 2. Rasprava i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022.g.
 3. Rasprava i usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022.g.
 4. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
   • kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
   • spremač/ica – 1 izvršiteljica na određeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)
   1. Završetak projekta:

   – rasprava o kraćim programima – nastavak provedbe

   – raspisivanje natječaja za voditelje kraćih programa – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (na rok od godine dana) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno)

   – prijedlog Općinskom vijeću za utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića “Selca”

   6. Razno

   – gosti: roditelji

   Ad.6. Razgovor sa roditeljima

   Ad. 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 2. sjednice u godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

   Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

   Ad.2.Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022. Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je pratila sadržaj i iznijela ukratko plan i program rada, a članovi Upravnog vijeća su se ubacivali i raspravljali su o Godišnjem planu i programu rada.

               Nakon rasprave, predsjednica je dala na usvajanje Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022. te je on jednoglasno usvojen.

   Ad.3. Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Kurikuluma dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022.g. Ravnateljica  je pratila sadržaj i iznijela ukratko kurikulum dječjeg vrtića, a članovi Upravnog vijeća su se ubacivali i raspravljali su o Kurikulumu dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022.g.

               Nakon rasprave, predsjednica je dala na usvajanje Kurikulum dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022.g te je on jednoglasno usvojen.

   Ad. 4. Nakon rasprave, jednoglasno je usvojen prijedlog da se zaposlenica Vojana Tokalić, koja je primljena na neodređeno puno radno vrijeme, preraspodijeli na radno mjesto kuharice zbog povećanja opsega posla i potrebe zapošljavanja kuharice u sklopu provedbe 10-satnog programa rada, budući da Zaposlenica ima odgovarajuću stručnu spremu za obavljanje navedenog posla. Poslove kuharice bi obavljala na određeno puno radno vrijeme, dok traje potreba za kuharicom sukladno odgojno-obrazovnim programima koji se provode u Vrtiću, a temeljem Odluke Upravnog vijeća. Nakon smanjenja opsega posla ili prekidom potrebe za kuharice, Zaposlenica bi ponovo obavljala poslove spremačice, o čemu bi se ponovo raspravljalo. Predsjednica je dala prijedlog na glasanje i prijedlog je jednoglasno usvojen.

   Ravnateljica je izvijestila prisutne, kako sada postoji potreba za zapošljavnjem spremačice na pola radnog vremena u dječjem vrtiću. Predsjednica daje na glasanje prijedlog za raspisivanjem natječaja za spremača/icu – 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno). Prijedlog je jednoglasno usvojen.

   Ad. 5. Predsjednica je iznijela kako se na sastanku s načelnikom i općinskim pravnikom raspravljalo i o nastavku provedbe posebnih programa u dječjem vrtiću. Nakon razgovora s njima odlučeno je da se nastavi s provedbom kraćeg sportskog programa u dječjem vrtiću uz financiranje Osnivača, a da se prestane s provedbom rada kraćeg programa za strani jezik. Sukladno tome, Predsjednica predlaže raspisivanje natječaja za voditelja/icu kraćeg programa kinezioloških aktivnosti – 1 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme (na rok od godine dana) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno). Prijedlog je jednoglasno usvojen.

   Predsjednica se dogovorila s Ravnateljicom kako će istražiti moguće vanjske suradnike za provedbu programa stranog jezika, a informacije će iznijeti roditeljima na idućem roditeljskom sastanku.

   Predsjednica je iznijela kako se na sastanku s načelnikom i općinskim pravnikom raspravljalo i o cijenama usluga dječjeg vrtića za pojedine programe. Analizirali su većinu troškova dječjeg vrtića (hrana, potrošni materijal, didaktika, zaposlenici…) i složili cijene koje ona sada iznosi njima. Predsjednica daje na glasanje da se Općinskom vijeću uputi prijedlog za formiranjem cijena usluga Dječjeg vrtića „Selca“ u sljedećem iznosu:

   1. a) redoviti cjelodnevni 10-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu od tri godine do polaska u školu u matičnom vrtiću Selca (6:30 – 16:30) – 590kn/mj
   2. b) redoviti poludnevni 6-satni program odgojno-obrazovnog rada s uslugom ručka za djecu od tri godine do polaska u školu u matičnom vrtiću Selca (7:30 – 13:30) – 400kn/mj
   3. c) redoviti poludnevni 6-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu od tri godine do polaska u školu u matičnom vrtiću Selca (7:30 – 13:30) – 350 kn/mj .

   Svi prisutni su se složili s prijedlogom.

   Predsjednica i Ravnateljica su se složile kako će što prije organizirati roditeljski sastanak te o spomenutim iznosima uputiti roditelje kako bi znali broj djece za pojedine programe.

   Ravnateljica je napomenula kako dječji vrtić nema formirane cijene za djecu koja nemaju prebivalište na prostoru Općine Selca, te kako još to moraju istražiti i na sljedećoj sjednici o tome raspravljati.

    Sjednica je završena u 19:30 sati.

   Klasa: 601-05/21-01/12

   Ur. broj: 2104/07-05-01-21-02