17. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 3. svibnja 2023. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 19 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća održanih 22. i 23. prosinca 2022. godine
 2. Rasprava i usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića “SELCA” te upućivanje Osnivaču na davanje prethodne suglasnosti
 3. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme do isteka tekućeg mandata ravnateljici DV SELCA, odnosno najkasnije do isteka drugog uzastopnog mandata ravnateljici DV SELCA (sukladno odredbi članka 37. stavak 8., 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.)
 1. Rasprava o Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “SELCA“ donesenom na 9. sjednici Upravnog vijeća 4. svibnja 2022.g.
 2. Imenovanje Povjerenstva za upis djece u pedagošku godinu 2023./2024.
 3. Donošenje Odluke o upisu djece u pedagošku godinu 2023./2024.
 4. Dogovor oko organizacije ljetnog rada matičnog vrtića u Selcima i područnog vrtića u Povljima

Ad. 1. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik s prethodnih sjednica Upravnog vijeća održanih 22. i 23. prosinca 2022. godine, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnike na usvajanje, i oni su jednoglasno usvojeni.

Ad.2. Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića “SELCA” kojeg je ravnateljica uskladila sa novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Ravnateljica je pratila sadržaj Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića “SELCA” te je istaknula promjene koje su se unijele u Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju. Pokrenuta je rasprava.            Nakon rasprave, predsjednica je dala na glasanje usvajanje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića “SELCA” te upućivanje Osnivaču na davanje prethodne suglasnosti. Svi prisutni su se složili s prijedlogom Predsjednice.

Ad.3. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako se treba raspisati natječaj za radno mjesto odgojitelja do isteka njenog tekućeg mandata. 

Predsjednica daje na glasanje prijedlog ravnateljice  za raspisivanjem natječaja za radno mjesto –            odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme do isteka tekućeg mandata ravnateljici DV SELCA, odnosno najkasnije do isteka drugog uzastopnog mandata ravnateljici DV SELCA (sukladno odredbi članka 37. stavak 8., 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.)

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 4. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Svi prisutni su u svom pozivu dobili “Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Selca“s izmjenama i dopunama koje su donešene prošle godine (9.sjednica Upravnog vijeća održana 4. svibnja 2022.g.)  Zatražila je od njih imaju li ovaj put potrebu za izmjenama i dopunama Pravilnika. Pokrenuta je rasprava.

Nakon rasprave, unesene su sljedeće izmjene i dopune Pravilnika:

U članku 10. stavka 2. točka 9. mijenja se i glasi:

 • Potvrdu o uplati upisnine 42,47 eur (320,00kn) na IBAN HR2523900011101317439 (kod prvog upis)

U članku 12. stavka 3. mijenja se i glasi:

1. Dijete koje je godinu ranije pohađalo program   3
2. Dijete kojemu su brat ili sestra već upisani u Ustanovu   2
3. Dijete roditelja zaposlenih u stalnom radnom odnosu   1
4. Datum rođenja djeteta (od starijeg prema mlađem)   1

 Članak 20 mijenja se i glasi:

Upravno vijeće donosi odluku o žalbi nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

Žalbe zaprimljene izvan predviđenog roka kao i žalbe izjavljene od neovlaštene osobe Upravno vijeće neće razmatrati. Upravno vijeće žalbu može odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku Povjerenstva. Žalba može biti i uvažena, u tom slučaju se žalitelju/ici određuje novi broj bodova.

U članku 22. stavka 1. točka 4. mijenja se i glasi:

 • Platiti upisninu u iznosu od 42,47 eur (320,00kn) po upisanom djetetu (do kraja isteka upisnog roka)

Ad.5. Budući u Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Selca“, u članku 16. piše kako Upravno vijeće imenuje povjerenstvo za upis djece, Predsjednica Upravnog vijeća daje na glasanje imenovanje Povjerenstva za upis djece koje će razmatrati zahtjeve za upis s pratećom dokumentacijom, u sljedećem sastavu:

– ravnatelj/ica – predsjednik/ica Povjerenstva Petra Nižetić

– stručni suradnik/ica – član pedagoginja Ivana Gadže

– član Upravnog vijeća kao predstavnik osnivača  – član Antonela Bošković.

Prijedlog je dan na raspravu i jednoglasno je usvojen.

Ad. 6. Predsjednica je dala riječ ravnateljici da iznese Odluku o upisu djece u pedagošku 2023./2024. godinu. Otvorena je rasprava o Odluci.

S usvajanjem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Selca“ s navedenim izmjenama i dopunama, može se krenuti s odlukom o upisu djece u novu pedagošku godinu.

Ravnateljica je napomenula kako nas ovu pedagošku godinu napušta mali broj predškolaca, a očekuje veći broj prijava za upis nove djece. Zaprimljene prijave ćemo bodovati prema Pravilniku o upisima, a grupe će se formirati u skladu sa Državnim pedagoškim standardom.

Upisi će se provoditi od 22.svibnja 2023.g. do 2.lipnja 2023.g., a rezultati o upisima  bit će objavljeni do 16. lipnja 2023.godine.

Predsjednica je dala na glasanje Odluke o upisu djece u pedagošku 2023./2024. godinu.

Svi prisutni su se složili s prijedlogom.

Ad. 7. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila prisutne, kako je ljetni rad Dječjeg vrtića “Selca” u matičnom vrtiću organiziran kroz mjesece srpanj i kolovoz, dok je u područnom vrtiću ljetni rad organiziran samo kroz mjesec srpanj, s tim da se roditeljima korisnika usluga područnog vrtića nudi mogućnost korištenja usluga matičnog vrtića tijekom mjeseca kolovoza.

Prije podjele ankete, Ravnateljica je s prisutnima htjela dogovoriti rok ljetnog rada u 8 mjesecu, a time i početak nove pedagoške godine. Ravnateljica je predložila da rad s djecom u mjesecu kolovozu bude organiziran do 25.kolovoza 2023.g., a da rad s djecom u novoj pedagoškoj godini započne 4. rujna 2023.g. Kroz tjedan od 28. kolovoza 2023.g. do 1.rujna 2023.g. bit će organizirano generalno čišćenje dječjeg vrtića i priprema za novu pedagošku godinu.

Sjednica je završena u 21 sat.

Klasa: 007-03/23-01/1

Ur. broj: 2181-47-1-23-2