23. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 3. listopada 2023. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 19.30 sati.

 Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić (Nikice),

Opravdano odsutni:

 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 8. rujna 2023. godine
 1. Rasprava i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „SELCA“ za pedagošku godinu 2023./2024.g.

– dodatak: Godišnji plani i program rada kraćeg programa kineziološke aktivnosti kod djece predškolske dobi Dječjeg vrtića „SELCA“ za 2023./2024. godinu

 1. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust)
 1. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:

– voditelj/ica kraćeg programa kineziološke aktivnosti – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (do 30.6.2024.g.) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno): odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi

– spremačica – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) (do 31.08.2024.g.)

 1. Razno…

– Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom vrtića, (suglasnost MZO za provođenjem programa predškole koji bi se provodio izvan radnog vremena vrtića)

Ad. 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 22. sjednice u prošloj pedagoškoj godin, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „SELCA“ za pedagošku godinu 2023./2024. Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je pratila sadržaj i iznijela ukratko plan i program rada, a članovi Upravnog vijeća su se ubacivali i raspravljali su o Godišnjem planu i programu rada.

            Nakon rasprave, predsjednica je dala na usvajanje Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „SELCA“ za pedagošku godinu 2023./2024. te je on jednoglasno usvojen.

Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Godišnjeg plana i programa rada kraćeg programa kineziološke aktivnosti kod djece predškolske dobi Dječjeg vrtića „SELCA“ za 2023./2024. godinu Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je pratila sadržaj i iznijela ukratko plan i program rada kraćeg programa, a članovi Upravnog vijeća su se ubacivali i raspravljali su o Godišnjem planu i programu rada kraćeg programa.

            Nakon rasprave, predsjednica je dala na usvajanje Godišnji plani i program rada kraćeg programa kineziološke aktivnosti kod djece predškolske dobi Dječjeg vrtića „SELCA“ za 2023./2024. godinu te je on jednoglasno usvojen.

Ad.3. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za odgojitelj/icu – 1 izvršitelj/icu – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust) pristigla samo jedna molba, i to Ane Mišetić, sveučilišne prvostupnice (baccalaurea) psihologije. Pregledom je evidentirano da je dokumentacija potpuna. Pokrenuta je rasprava.

Budući gđa Mišetić nije po struci odgojiteljica i nema iskustva u radu s djecom raspravljalo se o raspoređivanju zaposlenih odgojitelja po odgojno obrazovnim skupinama. 

Donesen su sljedeći zaključci :

 • odgojiteljica Darija prelazi u područni vrtić u Povljima,
 • odgojiteljica Marina ostaje u manjoj sobi kao što je odlučeno na početku pedagoške godine,
 • odgojiteljica Paola ostaje u većoj sobi kao što je odlučeno na početku pedagoške godine i dolazi joj Ana (sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) psihologije

Ad. 4. Ravnateljica je iznijela, kako u dogovoru s Osnivačem nastavljaju provoditi kraći program sportskih aktivnosti u vrtiću, te stoga predlaže raspisivanje natječaja za voditelja/icu kraćeg programa kinezioloških aktivnosti – 1 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme (do 30.6.2023.g.) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno). Predsjednica je dala prijedlog ravnateljice na glasanje, te je on jednoglasno usvojen.

Ravnateljica predlaže raspisivanje natječaja za radno mjesto spremačice na pola radnog vremena. Predsjednica daje na glasanje prijedlog za raspisivanjem natječaja za spremača/icu – 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme (do 31.8.2024.g.) s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno). Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad.5. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako su ona i pedagoginja sastavile Program predškole kojeg će uputiti MZO na verifikaciju. Specifičnost programa je taj da je namijenjen djeci koja nisu upisana u dječji vrtić u godini prije polaska u osnovnu školu, a iz raznih razloga ne mogu polaziti integrirani program predškole za koji dječji vrtić već ima suglasnost. Program bi se provodio izvan redovnog radnog vremena dječjeg vrtića. Program predškole su prisutni dobili u pozivu. Ravnateljica je pratila sadržaj i iznijela ukratko plan i program provođenja. Ravnateljica je dobila potporu prisutnih za navedeni program.

      Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je 2. listopada 2023. godine zaprimila prigovor roditelja na odluku Upravnog vijeća vezanu za odobrenjem zahtjeva za upis njenog djeteta u desetosatni program rada. Ravnateljica je pročitala Prigovor (u prilogu). Pokrenuta je rasprava.

Nakon rasprave, zaključak Upravnog vijeća je da se na žalbu da negativan odgovor, a Ravnateljica će roditelju uputiti pisani odgovor u kojem će obrazložiti sve stavke navedene u prigovoru (u prilogu).

     Ravnateljica je izvijestila prisutne kako su joj se obratili iz Centra za socijalni rad oko mogućnosti uključivanja mlt. B. G. u dječji vrtić. Pročitala je pristigli dopis (u prilogu). Pokrenuta je rasprava.

Nakon rasprave, svi prisutni su se složili s prijedlogom Predsjednice da se na ovu molbu da pozitivan odgovor.

Ravnateljica će odgovor javiti centru za socijalni rad.

Sjednica je završena u 21:30 sati.

Klasa: 007-03/23-01/7

Ur. broj: 2181-47-1-23-2