14. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 28. studenog 2022. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 18 sati.

Na sjednici su prisutni:

  • predsjednica UV : Antonela Bošković,
  • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
  • ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić (Nikice),

Opravdano odsutan:

  • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 29. rujna 2022. godine

2. Rasprava i usvajanje Statuta Dječjeg vrtića “SELCA” te upućivanje Osnivaču na davanje prethodne suglasnosti

3. Rasprava i usvajanje: Sigurnosno – zaštitni i preventivni program; Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama u Dječjem vrtiću “SELCA” ,

4. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:

– ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Selca” 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (na mandat od pet godina) u punom radnom vremenu

– voditelj/ica kraćeg programa kineziološke aktivnosti – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (na rok od godine dana) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno): odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi

5. Prijedlog Financijskog plana za 2023.g. i projekcije za 2024.g. i 2025.g.

6. Razno…

Ad. 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 2. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak novog Statuta Dječjeg vrtića “SELCA” kojeg je ravnateljica uskladila sa novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Ravnateljica je pratila sadržaj Statuta te je istaknula promjene koje su se unijele u Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju. Napomenula je kako je Statut radila po primjerku jedne pravnice, a kako je novi statut poslala pravniku Osnivača na provjeru. On nije imamo nikakvih primjedbi.

            Nakon rasprave, predsjednica je dala na glasanje usvajanje novog Statut Dječjeg vrtića “SELCA” te upućivanje Osnivaču na davanje prethodne suglasnosti. Svi prisutni su se složili s prijedlogom Predsjednice.

Ad.3. Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Sigurnosno – zaštitnog i preventivnog programa, te Mjera sigurnosti i protokola postupanja u kriznim situacijama u Dječjem vrtiću “SELCA”. Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je pratila sadržaj i iznijela ukratko Sigurnosno – zaštitni i preventivni program i Mjere sigurnosti i protokole postupanja u kriznim situacijama, a članovi Upravnog vijeća su se ubacivali i raspravljali programu i protokolima. 

Nakon rasprave, predsjednica je dala na usvajanje Sigurnosno – zaštitni i preventivni program, te Mjere sigurnosti i protokole postupanja u kriznim situacijama u Dječjem vrtiću “SELCA”. te su oni jednoglasno usvojeni. Njihovim usvajanjem prestaju važiti Sigurnosno – zaštitni i preventivni program te Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama u Dječjem vrtiću “SELCA” usvojeni na odgojiteljskom vijeću u Pučišćima. Mjere sigurnosti i protokoli postupanja biti će izvješeni na oglasnoj ploči u matičnom i područnom vrtiću.

Ad. 4. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako joj 18.12.2022.g. ističe mandat, dan kada je potvrđena od strane Osnivača, a na prijedlog Upravnog vijeća. Stoga treba raspisati natječaj za ravnatelja.

Predsjednica daje na glasanje prijedlog ravnateljice  za raspisivanjem natječaja za radno mjesto – ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Selca” 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (na mandat od pet godina) u punom radnom vremenu (članak 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)). Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ravnateljica je iznijela, kako u dogovoru s Osnivačem nastavljau provoditi kraći program sportskih aktivnosti u vrtiću, te stoga predlaže raspisivanje natječaja za voditelja/icu kraćeg programa kinezioloških aktivnosti – 1 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme (do 30.6.2023.g.) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno). Predsjednica je dala prijedlog ravnateljice na glasanje, te je on jednoglasno usvojen.

Ad.5. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Predsjednica je dala riječ ravnateljici da obrazloži Financijski plan za 2023. godinu.

Ravnateljica je istaknula kako je novina ovog Prijedloga financijskog plana za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu ta da se sažetak plana iskazao dvojno, u kunama i u eurima (valuti koja se uvodi od 1.1.2023.g.), dok je daljnja razrada samo eurima. Napomenula je kako je Plan rađen prema programu kojeg koriste u knjigovodstvu, te kako zbog uvođenja eura nisu mogli napraviti detaljnu razradu prema stavkama kontnog plana, već samo po glavnim razredima i skupinama kontnog plana.

Ravnateljica je istaknula kako se program predškolskog obrazovanja planira realizirati kroz obavljanje osnovne djelatnosti predškolske ustanove, stručnog usavršavanja zaposlenika, nabavu opreme, provođenje aktivnosti predškole i kraćeg programa (kraći program kinezioloških aktivnosti za djecu predškolske dobi).

Rashodi za redovan rad Dječjeg vrtića za 2023. godinu su planirani u iznosu od 247.500,00 eura od čega je 194.000,00 eura planirano za rashode za zaposlene, 52.800,00 eura za materijalne rashode te 700,00 eura za financijske rashode. Za nabavu nefinancijske imovine planirana je potrošnja u iznosu od 1.300,00 eura. Svi ovi rashodi u 2023. godini će se financirati iz prihoda koji su planirani u iznosu od 249.400,00 eura od čega je 222.000,00 eura osigurano iz Proračuna Općine Selca, 27.200,00 eura planirano je od participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića „SELCA“, te 200,00 eura od pomoći općeg proračuna.

Ekonomska cijena za korištenje programa dječjeg vrtića iznosi:

  1. a) Redoviti cjelodnevni 10-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu od tri godine do polaska u školu u matičnom vrtiću SELCA (6:30 – 16:30) – 590kn – 78,31eura
  2. b) Redoviti poludnevni 6-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu od tri godine do polaska u školu u matičnom vrtiću SELCA (7:30 – 13:30)
  3. a) bez ručka – 350kn46,45 eura b) s ručkom – 400kn – 53,09 eura

  1. c) Redoviti poludnevni 6-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu od tri godine do polaska u školu u područnom vrtiću Povlja (7:30 – 13:30)350kn – 46,45 eura

Za drugo dijete se obračunava 20% niža cijena, za treće dijete se plaća 40% od cijene, a četvrto i svako sljedeće dijete u vrtiću plaća iznos od 0,00 eura. Preostali iznos ekonomske cijene nadoknađuje se iz Općinskog proračuna Općine Selca.

Ravnateljica ostavlja općinskom vijeću da odluči hoće li ponovo dizati cijene usluge vrtića.

Planirana je razlika u iznosu od 600,00 eura za pokriće manjka prethodnih godina.

Sjednica je završena u 19:30 sati.

Klasa: 601-05/22-01/8

Ur. broj: 2181/47-1-22-02