Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 26. siječnja 2021. godine u prostorijama dječjeg vrtića „Selca“. Započela je u 18:00 sati.

Na sjednici su prisutni: predsjednik Upravnog vijeća:  dr. Marčelo Štambuk, predstavnik Osnivača : Vedran Mošić, predstavnik Osnivača:  Zoran Vrsalović, predstavnik roditelja: Zorana Nižetić, predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić i ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice)

Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve prisutne i predložio je glasovanje o usvajanju dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 23.12.2020.

2. Prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja  za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

3. Razno…

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 5. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Predsjednik je dao riječ ravnatlejici da obrazloži svoj prijedlog o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno).

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako u odgojnu skupinu „Ptičice“ ima puno novih polaznika u dobi od 3 godine i tek su usvojla osnovne higijenske navike, što znači da još uvijek nisu u potpunosti samostalni. Odgojiteljica treba u nekim situacijama napustiti cijelu grupu kako bi se pobrinula o novim polaznicima. Smatramo da je od iznimne važnosti ostvariti potpunu sigurnost djece te omogućiti da tijekom vremena provedenom u vrtiću sva djeca razvijaju svoje potencijale i interese te kako bismo ostvarili sve Kurikulumom i Godišnjim planom i programom planirane dobrobiti, ravnateljica predlaže da se raspiše natječaj za odgojitelja/icu – pripravnika/icu koji/a će se primiti u radni odnos kao drugi odgojitelj u grupi na rok od 12 mjeseci na puno radno vrijeme.

Posebno je istaknula kako je potreba za ovim nužna zbog situacije s virusom COVID-19 jer se ne smiju miješati odgojne skupine ni odgojitelji kako bi se što više smanjila mogućnost širenja virusa. Iz tog razloga je još više prijeko potreban drugi odgojitelj u grupi koji će boraviti samo u toj odgojnoj skupini kako bismo na taj način zaštitili djecu i njihove obitelji.

S obzirom da Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru mjera aktivnog zapošljavanja u 2021.g. nudi „Potporu za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – javne službe“ smatra se da bi zbog navedenih razloga objavili natječaj za odgojitelja pripravnika, a potom tražili sufinanciranje putem navedene mjere HZZ-a. Na taj način bi nekome pružili mogućnost stjecanja iskustva rada u struci, osposobljavanja, za koje na našem otoku skoro pa i nema prilike, a bez opterećenja proračuna Osnivača.

Predsjednik je otvorio raspravu, a nakon iste dao prijedlog ravnateljice na glasanje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 3. Predsjednik Upravnog vijeća osvrnuo se na trenutnu situaciju u vrtiću i općini oko virusa COVID-19. Trenutno je ovaj tjedan iz mjera predostrožnosti zatvoren dječji vrtić, a rad u sljedećem tjednu ovisit će o epidmiološkoj situaciji i odluci Osnivača, liječnika, zdravstvene voditeljice i ravnateljice. Istaknuo je kako se nada da će ovakve odluke doprinijeti suzbijanju pandemije.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako su u studenom 2020.g. nakon drugog održanog sastanka između predstavnika javnih službi i Vlade RH dogovorili kako će od 1. siječnja 2021. godine osnovica za obračun plaća u javnim službama porasti za 4 posto te iznositi 6.044,51 kn, sukladno Dodatku II Temeljnog kolektivnog ugovora potpisanog u svibnju 2020. godine.

Predsjednik je dao prijedlog da se krene s usklađenjem osnovice za obračun plaće zaposlenika Dječjeg vrtića a koja je u skladu s Dodatkom II Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 128/17, 47/18, 2/19 i 123/19), počevši s plaćom za mjesec siječanj 2021. godine koja se isplaćuje u veljači 2021. godine. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sjednica Upravnog vijeća završena je u 19 sati.

KLASA: 601-05/21-01/01

BROJ: 2104/07-05-01-21-02