Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 21. veljače 2021. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „Selca“ i započela je u 16:30 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Pero Trutanić
 • predstavnik Osnivača: Katarina Čurković
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

 Odsutni:

 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red. 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 21. prosinca 2021. Godine
 1. Razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Selca“ iz reda Osnivača
 2. Imenovanje dužosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Selca“ iz reda Osnivača
 3. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
  • stručni suradnik/ica – pedagog/inja – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, ne puno radno vrijeme
  • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno radno vrijeme
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Selca“ – koeficijenti složenosti poslova za kuharicu – spremačicu
 5. Razno

Ad. 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa prethodne 6. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad.2. i 3. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 24.studenog 2021.g.donijelo odluku o razriješenju članova iz reda Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Selca“.

Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 7.prosinca 2022.g. izabralo je sljedeće članove u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“: Antonela Bošković, Pero Trutanić i Katarina Čurković.

Predsjednica je napomenula je kako je na prvoj , a ujedno i konstituirajućoj sjednici ona izabrana za Predsjednicu Upravnog vijeća, te je pokrenula raspravu hoće li ona ostati predsjednicom nakon razrješenja i imenovanja novih članova od strane Osnivača. Svi prisutni su se složili s tim da ona nastavi obnašati ulogu Predjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selca.

Predsjednica je dala na glasanje razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Selca“ iz reda Osnivača, g. Simona Eterovića.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednica je dala na glasanje imenovanje dužosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Selca“ iz reda Osnivača g. Peru Trutanića.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Budući je g. Simon Eterović na konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selca izabran za zamjenika predsjednice u Upravno vijeće vrtića, Predsjednica je pokrenula raspravo o biranju novog zamjenika.

Nakon rasprave, predsjednica je dala na glasanje prijedlog da se za zamjenika predsjednice u upravno vijeće vrtića imenuje Pero Trutanić

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Ad. 4. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako na natječaj za stručnog suradnik/ica pedagoga/inju – 1 izvršitelja/icu na neodređeno,  nepuno radno vrijeme nije pristigla ni jedna molba.

Budući je pedagog stručni suradnik kojeg vrtić mora imati sukladno Državnom pedagogškom standardu, ravnateljica predlaže ponovo raspisivanje natječaja za stručnog suradnik/ica pedagoga/inju – 1 izvršitelja/icu na neodređeno,  nepuno radno vrijeme.

Predsjednica Vijeća dala je prijedlog na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je odgojiteljica pripravnica predala otkaz radnog odonosa zbog preseljenja. Zbog upražnjenja radnog mjesta, predlaže raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme.

Predsjednica je pokrenula raspravu nakon koje je dala prijedlog na glasanje.

Jednoglasno je usvojen prijedlog za raspisivanjem natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice ae neodređeno puno radno vrijeme.

 Ad.5. Ravnateljica je izvijestila prisutne o potrebi usklađenja koeficijenta za kuharicu/spremačicu. Spomenuto radno mjesto trenutno ima koeficijent 0,76, dok po članku 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00, pa tako i zaposlenima u dječjem vrtiću, jer se plaće isplaćuju iz proračuna Općine.

Predsjednica je pokrenula raspravu.

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojen prijedlog Predsjednice da se Općinskom vijeću Općine Selca uputi dopis sa prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Selca u članku 65.:

« Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto kuharice – spremačice mijenja se i glasi : 

KOEFICIJENT

KUHARICA – SPREMAČICA 1,00

Svi prisutni su se složili sa prijedlogom.

Ad.6. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je dobila Zamolbu obitelji korisnika usluga dječjeg vrtića za premještanjem njihovog djeteta u popodnevni program rada zbog novonastalih poslovnih obaveza roditelja. Obavijestila ih je kako je molbu odmah uvažila, bez sazivanja Upravnog vijeća jer je to bila izvanredna situacija. Prisutni su se složili s odlukom ravnateljice. 

Sjednica je završena u 18 sati.

Klasa: 601-05/22-01/1

Ur. broj: 2104/07-05-01-22-02