Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 17. rujna 2021. godine u prostoriji dječjeg vrtića „Selca“. Započela je u 17:00 sati.

Na sjednici su prisutni:

  • predstavnik Osnivača: Antonela Bošković,

predstavnik Osnivača: Katarina Čurković,

predstavnik Osnivača:  Simon Eterović,

  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić,
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića „Selca: Darija Trutanić,
  • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“ pozdravila je sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Konstituiranje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Selca”, Selca
  2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Selca”, Selca
  3. Izbor zamjenika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Selca”, Selca
  4. Izbor zapisničara Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Selca”, Selca

Ad 1. Ravnateljica je prisutnima predstavila svakog člana Upravnog vijeća. Poimenice je navela svakog predstavnika od strane Osnivača. Rekla je kako je na sjednici Odgojiteljskog vijeća održanoj 27.8.2021.g. Darija Trutanić izabrana za predstavnika u Upravno vijeće iz reda odgojitelja i stručnih suradnika.

Za predstavnika roditelja u Upravno vijeće vrtića izabrana je Zorana Nižetić, a prijedlog je dan na roditeljskom sastanku održanom 27.8.2021.g.

Ad 2. Ravnateljica je napomenula kako po članku 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, predsjednik i zamjenik mogu biti birani tajnim i javnim glasovanjem. Prisutni su se jednoglasno složili da će ih javno birati. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se za predsjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Selca“ imenuje Antonela Bošković, predstavnica Osnivača.

Ad 3. Krenulo se na biranje zamjenika predsjednice u Upravno vijeće vrtića. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se za zamjenika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Selca“ imenuje Simon Eterović, predstavnik Osnivača.

Ad 4. Krenulo se na izbor zapisničara. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se za zapisničara imenuje ravnateljica Petra Nižetić.

 

Sjednica je završena u 17:30 sati.

 

Klasa: 601-05/21-01/09

Ur. broj: 2104/07-05-01-21-02