19. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 15. lipnja 2023. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 19 sati.

 Na sjednici su prisutni:

  • predsjednica UV : Antonela Bošković,
  • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
  • ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić

Opravdano odsutna:

  • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

 Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 1.6.2023.g.
  2. Razmatranje Rješenja o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2023./2024.
  3. Razno:
  • Prijedlog Izmjene Sigurnosno zaštitnog i preventivnog programa u dječjem vrtiću „SELCA“ i Mjerama sigurnosti i protokola postupanja u kriznim situacijama

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik s prethodne 18. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad.2. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ravnateljica je rekla kako se dana 14.lipnja 2023.g. našlo Povjerenstvo za upise, pregledali su predanu dokumentaciju  i rasporedili djecu po odgojnim skupinama. Sukladno Oglasu, upisi su trajali od 22. svibnja do 2. lipnja 2023. godine.

Za pedagošku godinu 2023./2024., do 2. lipnja 2023. godine zaprimljena su ukupno 55 zahtjeva i to:

– 18 zahtjeva za upis – prvi upis

– 37 zahtjeva za nastavak korištenja usluga

Ravnateljica je prisutnima objasnila poredak djece prema šiframa. Predsjednica je pokrenula raspravu.

Nakon rasprave, predsjednica je dala na usvajanje Rješenja o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2023/2024. i ono je jednoglasno usvojeno.

Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon dana objave na Oglasnoj ploči Vrtića i web stranici dječjeg vrtića.

Ad.3. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je u suradnji s drugim vrtićima uočila kako naš sigurnosno zaštitni i preventivni program te mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama, nemaju naveden postupak pedagoške opservacije kao i obrazac za pokretanje istog. Pedagoška opservacija se provodi ako se prilikom upisa djeteta u dječji vrtić ili tijekom pedagoške godine pojave sumnje ili se uoče teškoće u razvoju djeteta.

            Predsjednica je pokrenula raspravu. Nakon rasprave, jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednice da se u Sigurnosno zaštitni i preventivnog programa u dječjem vrtiću „SELCA“ u naslovu 2. Fizička sigurnost djeteta ubaci točka 13. Postupak pedagoške opservacije djeteta te u Mjerama sigurnosti i protokola postupanja u kriznim situacijama u naslovu 2. Obvezni postupci zaposlenika ustanove u eventualnim kriznim situacijama ubaci točka 2.11. Postupak pedagoške opservacije – obrazac za pokretanje pedagoške opservacije.

Svi prisutni su se složili s prijedlogom predsjednice.

Sjednica je završena u 20:30 sati.

Klasa: 007-03/23-01/3

Ur. broj: 2181-47-1-23-2