18. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 1. lipnja 2023. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 19:30 sati.

 Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić

Opravdano odsutna:

 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 3. svibnja 2023. godine
 2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme do isteka tekućeg mandata ravnateljici DV SELCA, odnosno najkasnije do isteka drugog uzastopnog mandata ravnateljici DV SELCA (sukladno odredbi članka 37. stavak 8., 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.)
 1. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića “SELCA”
 2. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust)
 1. Razno…

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik s prethodne 17. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad.2. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako su na natječaj za odgojitelj/icu – 1 izvršitelj/icu – na određeno, puno radno vrijeme do isteka tekućeg mandata ravnateljici DV SELCA, odnosno najkasnije do isteka drugog uzastopnog mandata ravnateljici DV SELCA (sukladno odredbi članka 37. stavak 8., 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.) stigle 2 molbe.

Utvrđeno je da su obje dokumentacije potpune, ali da samo jedna udovoljava uvjetima natječaja. Predsjednica je dala na usvajanje prijedlog da se Paola Bošković primi u radni odnos na određeno, puno radno vrijeme do isteka tekućeg mandata ravnateljici DV SELCA, odnosno najkasnije do isteka drugog uzastopnog mandata ravnateljici DV SELCA (sukladno odredbi članka 37. stavak 8., 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.) Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad.3. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je osnivač, Općina Selca, 18.svibnja 2023.g. dala prethodnu suglasnost na novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića “SELCA“, te je idući postupak potvrđivanje novog statuta od strane članova upravnog vijeća.

            Nakon rasprave, predsjednica je dala na glasanje usvajanje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića “SELCA”.

Svi prisutni su se složili s prijedlogom Predsjednice.

Ad. 4. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ravnateljica predložila raspisivanje natječaja za zamjenu odgojiteljici Fani Kusanović.  Predsjednica je pokrenula raspravu.

Predsjednica daje na glasanje prijedlog ravnateljice  za raspisivanjem natječaja za radno mjesto –            odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust).

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad.5. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je provela anketu za ljetni rad matičnog vrtića u Selcima i područnog vrtića u Povljima.

Od polaznika područnog vrtića, od njih 14, samo jedno dijete neće koristiti usluge tijekom mjeseca srpnja, a njih 5 planira koristiti usluge matičnog vrtića kroz mjesec kolovoz.

Desetosatni program (od 6,30 – 16,30 sati) u mjesecu srpnju će koristiti 17-ero djece, a u mjesecu kolovozu njih 14.

Jutarnji šetosatni  program (od 7,30 – 13,30 sati) u mjesecu srpnju će koristiti 10-ero djece, a u mjesecu kolovozu njih 12.

Sjednica je završena u 21 sat.

Klasa: 007-03/23-01/2

Ur. broj: 2181-47-1-23-2