Na temelju članka 1.a, 20. i 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97.,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47./09. i 110/21), Opće uredbe o zaštiti podataka, članaka 17. i 18. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „SELCA“ (2023), članka 11. Odluke o upisu u Dječji vrtić „SELCA“ za pedagošku godinu 2021./2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „SELCA“, na svojoj 19. sjednici, održanoj 15. lipnja 2023. godine usvaja

RJEŠENJE  O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SELCA“
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Povjerenstvo za provedbu upisa Dječjeg vrtića “SELCA”, dana 14. lipnja 2023.g. donosi Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić “SELCA” za pedagošku godinu 2023./2024.

Ovim Rješenjem o upisu djece u Dječji vrtić „SELCA“ za pedagošku godinu 2023./2024. donosi se popis upisane djece u Matični vrtić „SELCA“ i Područni vrtić „Povlja“ popis zahtjeva na čekanju i popis zahtjeva koji nisu ušli u razmatranje.

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „SELCA“ za pedagošku godinu 2023./2024. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „SELCA“, na 17. sjednici održanoj 3. svibnja 2023. godine, Dječji vrtić „SELCA“ objavio je, 8. svibnja 2023.g. Oglas za upis djece u Dječji vrtić „SELCA“ za pedagošku godinu 2023./2024.

Sukladno Oglasu, upisi su trajali od 22. svibnja do 2. lipnja 2023. godine.

Pregledom predane dokumentacije utvrđeno je kako neki zahtjevi nisu potpuni.

Za pedagošku godinu 2023./2024. zaprimljeno je ukupno 55 zahtjeva i to:

– 18 Zahtjeva za upis – prvi upis

– 37 zahtjev za nastavak korištenja usluga

Rješenje o upisu u Dječji vrtić SELCA za pedagošku godinu 2023-2024

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „SELCA“, na svojoj 19. sjednici, održanoj 15. lipnja 2023. godine jednoglasno usvaja Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2023/2024.

Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon dana objave na Oglasnoj ploči Vrtića i web stranici dječjeg vrtića.

Protiv odluke Povjerenstva za upis djece o rezultatima upisa, podnositelji/ce zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi pisanim putem Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu odluke o rezultatima upisa (Upravno vijeće Dječjeg vrtića Selca, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca).

Upravno vijeće donosi odluku o žalbi nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije. Žalbe zaprimljene izvan predviđenog roka kao i žalbe izjavljene od neovlaštene osobe Upravno vijeće neće razmatrati. Upravno vijeće žalbu može odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku Povjerenstva. Žalba može biti i uvažena u tom slučaju se žalitelju/ici određuje novi broj bodova.

Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis djece utvrđuje konačnu listu rezultata upisa (i listu čekanja) temeljem koje se djeca primaju u Vrtić. Kod primanja i rasporeda djece Vrtić će maksimalno uvažavati želje roditelja u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i mogućnostima Vrtića.

KLASA: 601-02/23-05/4

BROJ:2181/47-1-23-1