Natječaj

by | svi 7, 2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) te čl. 19. Statuta Dječjeg vrtića „Selca“ (Službeni glasnik Općine Selca“ broj 4/12) Upravno vijeće dječjeg vrtića „Selca“raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

  1. Odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)
  2. Stručni suradnik/ica – psiholog – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)
  3. Stručni suradnik/ica – pedagog – 1 izvršitelj/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (zamjena za neplaćeni dopust)

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • kratak životopis
  • presliku domovnice
  • presliku dokaza o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu)
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodikazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
  • vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13)
  • elektronički zapis o radno – pravnom statusu (ispis evidencije iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidati koji će se u prijavi pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandiadat dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova stručnog suradnika/ice.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova“ (NN br. 82/02).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Selca“ na adresu: Dječji vrtić „Selca“, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca otok Brač s naznakom „Natječaj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Dječji vrtić „Selca“ zadržava pravo, bez obrazloženja, ne prihvatiti ni jednu prijavu, odnosno poništiti natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „SELCA“