DJEČJI VRTIĆ „SELCA“

Šetalište Rajka Štambuka 5

21425 Selca otok Brač

OIB: 19551018204

Tel.: 021/622-102

Selca, 28.02.2017.

 

Klasa: 601-01/17-01/04

Ur. Br.: 2104/07-07-01/17-01

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) te čl. 36. Dječjeg vrtića „selca“ (Službeni glasnik Općine Selca“ broj 3/00) Upravno vijeće dječjeg vrtića „Selca“

raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

–          Odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust)

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97).

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

–          kratak životopis

–          presliku dokaza o stručnoj spremi

–          presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita

–          uvjerenje o nekažnjavaju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

–          presliku domovnice

–          elektronički zapis o radno – pravnom statusu (ispis evidencije iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić „Selca“, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca otok Brač s naznakom „za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr. Marčelo Štambuk v.r.