Natječaj

by | stu 26, 2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Selca dana 3.11.2020.g., donosi odluku o raspisivanju

N A T J E Č A JA

za obavljanje poslova radnog mjesta

– voditelja/icu kraćeg programa engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (za vrijeme trajanja projekta, a najviše 14 mjeseci od odobrenja provedbe programa): odgojitelj predškolske djece uz uvjete jezika utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja engleskog jezika u osnovnoj školi

Uvjeti:

 • prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju (NN 94/13) te članka 6. Stavka 3. i 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Osim općih uvjeta kandidati za voditelja/icu kraćeg programa engleskog jezika trebaju ispunjavati slijedeće:

 • potrebno je znanje engleskog jezika, najmanje B2 razina

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 3. uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) – ne starije od 6 mjeseci
 4. uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) – ne starije od 6 mjeseci
 5. presliku domovnice
 6. radni životopis
 7. presliku rodnog lista
 8. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)
 9. dokaz o položenom ispitu B2 stupnja za engleski jezik

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Selca“ , Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca, Brač u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj je objavljen dana 26.11.2020.g. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

KLASA: 601-01/20-01/37

URBROJ: 2104/07-05-01-20-06