Natječaj za stručnog suradnika

by | stu 21, 2017

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) te čl. 16. i 25. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Selca“ (Službeni glasnik Općine Selca“ broj 4/12) Upravno vijeće dječjeg vrtića „Selca“ raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću „Selca“, Selca

 1. Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (zamjena za rodiljni dopust)

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97):

 • VSS – profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar/a pedagogije, diplomirani defektolog odnosno magistar/a defektologije ili diplomirani psiholog odnosno magistar/ psihologije
 • završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij
 • položen stručni ispit
 • zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 • da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • kratak životopis
 • presliku domovnice
 • presliku dokaza o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu)
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 • vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13)
 • elektronički zapis o radno – pravnom statusu (ispis evidencije iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidati koji će se u prijavi pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandiadat dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova stručnog suradnika/ice.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova“ (NN br. 82/02).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Selca“ na adresu: Dječji vrtić „Selca“, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca otok Brač s naznakom „Natječaj  za stručnog suradnika/icu“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Dječji vrtić „Selca“ zadržava pravo, bez obrazloženja, ne prihvatiti ni jednu prijavu, odnosno poništiti natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „SELCA“