Natječaj za kuhara/icu – spremača/icu

by | ruj 3, 2018

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13)

dječji vrtić „Selca“, Selca raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odosa na određeno vrijeme na radnom mjestu

 

KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA – 1(jedan/na) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) na rok od godine dana.

 

UVJETI: sss, kuhar/ica

Probni rad: 3 mjeseca

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st.2.)
  • potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 2.)
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (u izvorniku ili preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SELCA“ , 21425 Selca, Šetalište Rajka Štambuka 5.

 

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovoih obitelji (NN br. 121/14), uz prijavu na javni natječaj, dužan /na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Selca“, Selca dana 04.09.2018.g.