Natječaj

by | pro 10, 2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića  Selca dana 2.12.2019.g., donosi odluku o raspisivanju

N A T J E Č A JA

za obavljanje poslova radnog mjesta

STRUČNI SURADNIK (bilo kojeg profila: psiholog, logoped i defektolog.) na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)

Uvjeti za radno mjesto  prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
  3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
  4. presliku domovnice
  5. radni životopis
  6. presliku rodnog lista
  7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu  Dječji vrtić „Selca“ , Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca, Brač od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. 

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Natječaj je objavljen dana 10.12.2019.g.  na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Natječaj traje do zaprimanja prijave, najduže 30 dana od dana objave.

 

KLASA:601-01/19-01/159

URBROJ:2104/07-06-01-19-01

 

„Projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.