Natječaj – spremač/ica

by | lis 5, 2023

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića “SELCA“ dana 3.10.2023.g. donosi odluku o  raspisivanju

N A T J E Č A  J A

za prijem radnika na radno mjesto

– spremačica – 1 izvršiteljica u radni odnos na određeno vrijeme (do 30.8.2024.g.), s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)

Probni rad: 2 mjeseca

Uvjeti za radno mjesto spremača/ice su prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i  članku 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) 

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi, odnosno o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja;
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25 st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19 i 57/22)  (ne stariji od 30 dana)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne stariji od 30 dana)
  • potvrda Zavoda (Centra) za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere prema čl. 25. stavak .10 .Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (ne starije od 30 dana)
  • elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana).
  • životopis

 

U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) kandidat prijavom na natječaj daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. 

Na natječaj se mogu, pod ravnopravnim uvjetima, prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti:

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (84/21) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji sepozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (NN 84/21), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili pottvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, ne stariju od mjesec dana  (u slučaju iz članka 47. st. 1 i članka 48. st.1 ovog Zakona), presliku pravomoćnog rjepšenja, odluke ili dugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz čl. 47.st.1. i čl. 48. st.2 ovoga Zakona), potvrdu poslodavca ili potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariju od mjesec dana odnosno ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 47.st. 1 i članka 48.st.2 ovog Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima.

Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dopstupni su na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu  Dječji vrtić „SELCA“ , Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca, Brač.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Natječaj je objavljen dana 6.10.2023.g.  na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj traje do 13.10.2023. godine.

 KLASA:112-01/23-02/1

URBROJ:2181/47-1-23-3