Natječaj – ravnatelj/ica dječjeg vrtića

by | pro 6, 2022

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13, 57/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Upravno vijeće  Dječjeg vrtića  “SELCA” dana 28.11.2022.g donosi odluku o  raspisivanju

javnog natječaja

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića SELCA

na puno radno vrijeme

 

UVJETI:

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja/ice ili stručnog suradnika/ice u dječjem vrtiću, a koji može biti:

  1. a) sveučilišni diplomski studij ili
  2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. c) specijalistički diplomski stručni studij ili
  4. d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
  5. e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može ponovno biti imenovana.

Upravno vijeće pridržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-životopis

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97 i 4/98)

– dokaz o radnom iskustvu:

  1. a) elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana i
  2. b) potvrdu predškolske ustanove o vrsti i trajanju poslova

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana

– uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb, da osobi sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta temeljem posebnog propisa, ne starije od mjesec dana.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova, sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat/kandidatkinja je u obvezi dostaviti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama članka 47.-50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava priložiti potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj osim navedenih isprava priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o načinu na koji je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić “SELCA” može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom » Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja /ice – Ne otvarati « u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja na adresu: Dječji vrtić “SELCA”, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen dana   7.12.2022.g.    na web stranici (www.djecjivrticselca.hr), oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama.

Natječaj traje do 15.12.2022. godine.

KLASA:601-01/22-01/67

URBROJ:2181-47-1-22-01