Natječaj

by

Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Plana prijema pripravnika u 2021. godine kroz mjeru „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA:601-02/21-03/00216, URBROJ:533-05-21-0002 , u skladu sa dobivenom suglasnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja od 13. travnja 2021.g. , Upravno vijeće  Dječjeg vrtića  Selca dana 14.5.2021.g., donosi odluku o  raspisivanju

NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa

kroz mjeru HZZ-a- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

1. odgojitelj/ica – pripravnik/ca – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • radni životopis
  • presliku domovnice
  • presliku rodnog lista
  • uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) – ne starije od 6 mjeseci
  • uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) – ne starije od 6 mjeseci
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis o radno – pravnom statusu (ispis evidencije iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od mjesec dana

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu  Dječji vrtić „Selca“ , Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca, Brač.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Natječaj je objavljen dana 20.5.2021.g.  na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 Natječaj traje do 27.5.2021. godine.

KLASA:601-01/21-01/31

URBROJ:2104/07-05-01-21-01