UPISI U DJEČJI VRTIĆ “SELCA”

ZA NOVU PEDAGOŠKU GODINU

2020./2021. VRŠIT ĆE SE

OD 08.LIPNJA DO 19.LIPNJA 2020. GODINE

Prijave za upis primat će se svakog radnog dana od 9:00h do 12 h u prostorijama Dječjeg vrtića „Selca“.

 Zamolbe se primaju za sljedeće programe:

  • Jutarnji program
  • Poslijepodnevni program

Roditelji koji planiraju upisati svoje dijete u DV „Selca“ trebaju u vrtiću ili na internet stranici vrtića preuzeti PRIJAVU ZA UPIS U VRTIĆ  koju će popuniti i predati zajedno sa traženom dokumentacijom. Također se predaje potvrda o uplati upisnine na IBAN HR8224070001100573284 u iznosu od 320,00kn.

DJECA KOJA SU VEĆ UPISANA U VRTIĆ TREBAJU DONIJETI SAMO NOVO LIJEČNIČKO UVJERENJE.

DJECA KOJA SE PO PRVI PUT UPISUJU U VRTIĆ, TREBAJU DONIJETI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  • Prijava za upis u vrtic – OBRAZAC
  • KOPIJU RODNOG LISTA
  • UVJERENJE ILI POTVRDA O PREBIVALIŠTU ILI PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA
  • POTVRDU O ZAPOSLENOSTI RODITELJA
  • POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU ZA UPIS U VRTIĆ
  • KOPIJU KNJIŽICE CIJEPLJENJA

* UKOLIKO SE UPISUJE DIJETE SA POTEŠKOĆAMA MOLIMO VAS DA PRILOŽITE I DODATNU ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU (nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, preslika medicinske dokumentacije o vrsti poteškoće)

* Samohrani roditelj: preslika o smrti roditelja ili samostalnom uzdržavanju djeteta

* Preslika dokumenta da je dijete invalida Domovinskog rata

Prilikom predaje tražene dokumentacije, novi korisnici usluga potpisuju UGOVOR s dječjim vrtićem.

VAŽNA NAPOMENA:

Bez obzira da li će Vaše dijete krenuti u vrtić početkom ili tokom pedagoške godine, dokumentaciju za upis treba priložiti ODMAH!

Zahtjevi za upsi koji budu predani van upisnog roka biti će predani, Upravnom vijeću na razmatranje!

Projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda