Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 9.3.2022.g. u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „Selca“ i započela je u 17:00 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Odsutni:

 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 21. veljače 2022. godine
 2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:
 • stručnog/nu suradnika/icu – pedagoga/inju – 1 izvršitelja/icu – na neodređeno, ne puno radno vrijeme
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno radno vrijeme
 1. Razno…

Ad. 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa prethodne 7. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za –    odgojitelj/icu – 1 izvršitelj/icu – na neodređeno, puno radno vrijeme pristigla jedna molba  i to Fani Kusanović.  Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna.

Nakon razmatranja priložene dokumentacije, predsjednica UV-a je prisutnima dala na usvajanje prijedlog da se u radni odnos na mjesto     odgojiteljice – 1 izvršiteljice – na neodređeno, puno radno vrijeme primi primi Fani Kusanović.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za –    stručnog suradnika/icu – pedagoga/icu – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno,  ne puno radno vrijeme pristigla 1 molba i to Ivane Gadže – magistra pedagogije i magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti iz Kaštel Sućurca.

Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna.

Nakon razmatranja priložene dokumentacije, predsjednica UV-a je prisutnima dala na usvajanje prijedlog da se u radni odnos na mjesto stručnog suradnik/ica – pedagog – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno primi Ivana Gadže kao stručni suradnik pedagog.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je dobila e-mail predstavnika Crvenog križa na otoku Braču, g. Mladina Mate, koji traži da se vrtići očituju vezano za popunjenost grupa i mogućnost prihvaćanja izbjegle djece u vrtić, zbog ratnih zbivanja u Ukrajini. Ravnateljica mu je odgovorila kako je trenutno njihov kapacitet grupa popunjen, a za bilo kakva postupanja u vezi spomenute situacije, bez dopisa nadležnog Ministarstva i uz suglasnost Osnivača, ništa ne može napraviti.

Sjednica je završena u 18 sati.

Klasa: 601-05/22-01/02

Ur. broj: 2181/47-1-22-02