Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća DV „Selca“ održana je 09.11.2020.g sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 23. rujna 2020.

2. Izvješće ravnateljice o izmjenama Godišnjeg plana i programa  rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021. i Kurikuluma dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021. od strane više savjetnice za predškolski odgoj, Tončice Kalilić, dipl.def.

3. Prijedlog za usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Selca“

4. Prijedlog za usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva

5. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju  natječaja za voditelja/icu kraćeg programa engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (za vrijeme trajanja projekta, a najviše 18 mjeseci od odobrenja provedbe programa): odgojitelj predškolske djece uz uvjete jezika utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja engleskog jezika u osnovnoj školi

6. Otvaranje područnog vrtića u Povljima

7. Kolektivni godišnji odmor zaposlenika 28.12. – 3.1.2020. (4 radna dana)

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 2. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.   

Ad 2. Predsjednik je dao riječ ravnateljici. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021. i Kurikuluma Dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021. u kojima su vidljive izmjene koje je unijela viša savjetnica za predškolski odgoj, Tončica Kalilić, dipl.def.. 

Tijekom izlaganja, članovi Upravnog vijeća raspravljali su o ispravkama Godišnjeg plana i programa rada te Kurikuluma. Ravnateljica je u pozivu članovima UV poslala i ispravljeni Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021. i Kurikulum dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021.

Nakon rasprave, predsjednik je dao na usvajanje izmijenjeni Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021. i izmijejneni Kurikulum dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021. te su oni jednoglasno usvojeni.

Ad 3. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Poslovnika o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Selca“. Predsjednik je dao riječ ravnateljici da iznese neke naglaske vezano uz Poslovnik.

Ravnateljica je pratila sadržaj poslovnika i prisutnima iznijela stavke iz poslovnika.

Tijekom izlaganja, članovi Upravnog vijeća raspravljali su o Poslovniku o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Selca“. Nakon rasprave, predsjednik je dao na usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Selca“.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen.

Ad 4. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva. Predsjednik je dao riječ Ravnateljici da iznese neke naglaske vezano uz pravilnik.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je naš vrtić dužan izraditi i dostaviti Državnom Državnom arhivu u Splitu na suglasnost spomenuti pravilnik. Uz vođenje ravnateljice, prisutni su prošli pravilnik prema sastavljenim stavkama. Tijekom izlaganja, članovi Upravnog vijeća raspravljali su o Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva.

Nakon rasprave, predsjednik je dao na usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva.

Pravilnik je jednoglasno usvojen.

Ad 5. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je sporazumno prekinula ugovor o radu sa voditeljicom kraćeg programa za strani jezik N.B. na njen zahtjev te kako su tražili novu voditeljicu programa. U suradnji s HZZ kontaktirana je M. L. F., mag. edukacije filozofije i mag. edukacije engleskog jezika i književnosti s kojom je ravnateljica zasnovala radni odnos na 2 mjeseca. Ravnateljica je naglasila kako do isteka tog ugovora treba raspisati natječaj za voditeljicu kraćeg programa.

Predsjednik je dao prijedlog za raspisivanjem natječaja za voditelja/icu kraćeg programa engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (za vrijeme trajanja projekta, a najviše 18 mjeseci od odobrenja provedbe programa): odgojitelj predškolske djece uz uvjete jezika utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja engleskog jezika u osnovnoj školi na glasanje.

Jednoglasno je donesena odluka o suglasnosti za raspisivanje natječaja za voditelja/icu kraćeg programa engleskog jezika po navedenim uvjetima.

Ad 6. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je pratila broj upisane djece u dječjem vrtiću „Selca“, koji iz godine u godinu prelazi broj 45. Broj ne odstupa od propisa DPS za 3 odgojno obrazovne skupine, ali odstupa od DPS kada se prati površina soba dnevnog boravka postojećeg matičnog vrtića. Vodeći računa o trenutnoj situaciji u državi, vezano za epidemiju virusa COVID-19 te nedovoljnoj površini soba dnevnog boravka trenutnih prostora vrtića, smatra da bi trebalo razmišljati o osnivanju područnog vrtića u Povljima. Neslužbeno je razgovarala s načelnikom I.M. o toj temi te je on spomenuo u razgovoru kako postoji prostor u Povljima koji bi mogli pripremiti za tu namjenu. Prateći broj djece, ravnateljica i članovi Upravnog vijeća zaključili su kako trenutno ima dovoljan broj djece s prebivalištem u Povljima zbog čega smatraju da bi se na taj način mogao riješiti problem prostora vrtića.

Predsjednik je dao na glasanje prijedlog da se osnivaču, Općinskom vijeću, uputi prijedlog za osnivanjem područnog vrtića u Povljima.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 7. Ravnateljica je prisutnima iznijela prijedlog o provođenju kolektivnog godišnjeg odmora za zaposlene. Rekla je kako su prije zaposlenice kolektivni godišnji odmor koristili ljeti, ali se to promijenilo s obzirom da je potreba za radnicima ljeti postala ista kao i tokom godine – zbog potreba roditelja. Zbog trenutne situacije u državi, vezano za epidemiju virusa COVID-19, više se ne može razmatrati opcija spajanja grupa u vrijeme „božićnih“ školskih praznika (kada se, u skladu s iskustvom prethodnih godina, očekuje manji broj djece), da bi se zaposlenice kombinirale u radu/odmoru, a zamjene je teško pronaći jer nema kadra na tržištu rada.

Predsjednik je dao na glasanje uvođenje kolektivnog godišnjeg odmora u terminu od 28.12. – 3.1.2020. (4 radna dana).

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sjednica je završena u 18:30 sati

KLASA: 601-01/20-01/08

Ur. BROJ: 2104/07-05-01-20-07