Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 29. travnja 2021. godine u prostoriji dječjeg vrtića, a započela je u 18:00 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednik Upravnog vijeća: dr. Marčelo Štambuk,

predstavnik Osnivača: Vedran Mošić

predstavnik Osnivača:  Zoran Vrsalović

 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je sve prisutne i predložio je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

 Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 15.4.2021.
 2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj  za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) i traženje sufinanciranja od HZZ
 3. Prijedlog ravnateljice o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno)
 4. Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Selca“
 5. Imenovanje Povjerenstva za upise djece u pedagošku godinu 2021./2022.
 6. Donošenje Odluke o upisu djece u pedagošku godinu 2021./2022.
 7. Dogovor oko organizacije ljetnog rada Dječjeg vrtića „Selca“

 Predsjednik je dao riječ ravnateljici.

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 9. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na raspravu i usvajanje, i on je jednoglasno usvojen. 

Ad 2. Predsjednik je dao riječ ravnateljici da izvijesti prisutne o pristiglim molbama na  natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno).

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na  natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) pristigla samo jedna molba i to Maje Marije Štambuk. Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna.

Dogovoreno je da je sljedeći korak podnijeti zahtjev za odobrenje mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. godini Hrvatskom zavodu za zapošljavanje „Potpora za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – javne službe“ i samim time odobrenje sufinanciranja odgojitelja pripravnika.

Predsjednik je dao na glasanje da se nakon odobrenja zahtjeva na radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) primi Maja Marija Štambuk.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 3. Predsjednik je dao riječ ravnateljici da obrazloži svoj prijedlog o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno).

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako se raspisivanje natječaja za radno mjesto spremačice odnosi na primanje osobe za prostor područnog vrtića u Povljima. Zbog neodgodivosti početka rada područnog vrtića, koji je započeo 1.3.2021.g., ravnateljica je primila osobu na radno mjesto spremačice na 2 mjeseca (sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju). Sada taj rok od 2 mjeseca ističe i treba se raspisati natječaj.

Predsjednik je otvorio raspravu, a nakon iste dao prijedlog ravnateljice na glasanje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 4. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako Dječji vrtić „Selca“ nema donešen Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Selca“, a mora ga imati.

Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak pravilnika, te je ravnateljica zamolila da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Ona sama je odmah na početku skrenula pažnju kako nije unijela stavku u člancima 3. i 14., a koja će glasiti „Djeca s prebivalištem u Povljima direktno se upisuju na listu za upis u Područni vrtić Povlja. Ukoliko se popuni kapacitet matičnog vrtića „Selca“ djeca s liste čekanja matičnog vrtića također se mogu upisati u Područni vrtić Povlja, ako tamo preostane mjesta.“ Ravnateljica je naglasila kako do sada u vrtiću nije postojala lista čekanja, već su uvijek bile odobrene sve zamolbe. Temeljem toga, predloženo je da se u članak 9. ubaci stavka „Upisna dokumentacija zaprimljena izvan redovnog upisnog roka neće se razmatrati“, kako bi vrtić odmah znao s kojim broje djece može računati i s tim podatkom organizirati i rasporediti odgojitelje za organizaciju rada u narednoj pedagoškoj godini.

Ravnateljica je predložila da se pravilnikom postavi krajnji mogući rok za upis djece koja 3 godine navršavaju nakon 31.8., tj. tijekom tekuće pedagoške godine.  S obzirom da se u Dječji vrtić Selca očekuje više zahtjeva za upis od broja djece koja se mogu upisati prema Državnom pedagoškom standardu, smatra se da bi se ovom odlukom ograničile liste čekanja te bi to bio jedan od kriterija za upis u vrtić.

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu na tu temu. Članovi Upravnog vijeća predložili su da se ravnateljica savjetuje i sa svojim stručnim timom u vrtiću te s cijelim Odgojiteljskim vijećem o tome koji bi bio krajnji datum kada dijete navršava 3 godine tijekom pedagoške godine, a kada bi se mogao upisati u vrtić. Prijedlog je dan na usvajanje i jednoglasno je usvojen. Ravnateljica će o prijedlogu Odgojiteljskog vijeća izvijestiti Upravno vijeće na sljedećoj sjednici kada će biti donesena konačna odluka.

Ad 5. Budući da u Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Selca“, u članku 16. piše kako Upravno vijeće imenuje povjerenstvo za upis djece, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje imenovanje Povjerenstva za upis djece koje će razmatrati zahtjeve za upis s pratećom dokumentacijom, u sljedećem sastavu:

 • ravnatelj/ica – predsjednik/ica Povjerenstva Petra Nižetić, Nikice
 • stručni suradnik/ica – član Ivana Ferić
 • član Upravnog vijeća kao predstavnik osnivača – član Zoran Vrsalović.

Prijedlog je dan na raspravu i jednoglasno je usvojen.       

Predloženo je da se odmah imenuju i moguće zamjene članova sastava Povjerenstva u slučaju spriječenosti pojedinog člana te su kao zamjene imenovani Ružica Babarović (zamjena člana stručnog suradnika) i Vedran Mošić (zamjena člana predstavnika osnivača).

Prijedlog je dan na raspravu i jednoglasno je usvojen.

Ad 6. Predsjednik je dao riječ ravnateljici da iznese Odluku o upisu djece u pedagošku 2021./2022. godinu. Otvorena je rasprava o Odluci.

Budući da je zaključeno kako u Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Selca“ treba unijeti određene izmjene i dopune, Predsjednik je predložio da s Odlukom o upisu djece u pedagošku godinu 2021./2022.  pričekamo do usvajanja Pravilnika.

Svi prisutni su se složili s prijedlogom.

 Ad 7. Predsjednik je dao riječ ravnateljici. Ravnateljica je izvijestila prisutne, kako već sad treba razmišljati o organizaciji rada Dječjeg vrtića „Selca“ tijekom ljetnih mjeseci (u srpnju i kolovozu 2021. godine). Potrebno se dogovoriti:

– Hoće li područni vrtić raditi tokom ljeta? Ukoliko bude radio, treba razmišljati o potreni zapošljavanja još jednog odgojitelja tokom ljeta i spremačice na nepuno radno vrijeme. Ravnateljica smatra kako će i u matičnom vrtiću biti veliki broj djece koji će zahtjevati potpuni broj odgojitelja koliko ih je i trenutno zaposleno (3 odgojitelja).  

– Hoće li i koliko djece iz područnog vrtića koristiti usluge tokom ljeta u matičnom vrtiću, te hoće li time ponovo doći do prevelikog broja djece u skupinama u matičnom vrtiću?

Predsjednik je otvorio raspravu.

Dogovoreno je kako će se prvo napraviti anketa za ljetni rad vrtića u matičnom vrtiću. Ovisno o broju upisane djece, na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća raspravljat će se o radu područnog vrtića tokom ljetnih mjeseci.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 7. Predsjednik je dao riječ ravnateljici koja je napomenula kako ima još jednu točku za raspraviti, a nije navedena na dnevnom redu. Naime, primila je zamolbu za upis djeteta koje bi krenulo u vrtić sada u šestom mjesecu. Roditelji nisu predali zamolbu za upis u roku, prošle godine u 6. mjesecu kada su se provodili upisi za ovu pedagošku godinu, a sada bi im  zbog poslovnih obaveza značilo da dijete krene u vrtić čim napuni 3 godine.

            Predsjednik je pokrenuo raspravu. Odgojiteljica Darija je spomenula kako je odgojiteljima još nekoliko roditelja dolazilo sa sličnim upitom da nisu predali papire papire na vrijeme, a već sada bi upisali dijete u vrtić ako je to moguće.

Predstavnik Osnivača, Vedran Mošić, predložio je da zbog većeg broja mogućih izvanrednih upisa u dječji vrtić u sadašnjem periodu pred ljetnu sezonu, kao i trenutnog broja djece u dječjem vrtiću i tu jednu molbu odbijemo. Napomenuo je kako bi stavka u Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Selca“ (članak 9. „Upisna dokumentacija zaprimljena izvan redovnog upisnog roka neće se razmatrati“) ubuduće to trebala riješiti bez dodatnih rasprava na Upravnom vijeću.

            Predsjednik je dao prijedlog odluke na usvajanje te je jednoglasno usvojena.

Sjednica je završena u 19:30 sati.

KLASA: 601-05/21-01/05

BROJ: 2104/07-05-01-21-03