Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 23. prosinca 2020. godine u prostorijama dječjeg vrtića „Selca“. Započela je u 18:00 sati.

Na sjednici su prisutni: predsjednik Upravnog vijeća:  dr. Marčelo Štambuk, predstavnik Osnivača : Vedran Mošić, predstavnik Osnivača:  Zoran Vrsalović, predstavnik roditelja: Zorana Nižetić, predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić i ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice)

Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve prisutne i predložio je glasovanje o usvajanju dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 8.12.2020.

2. Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 4. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na raspravu i usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

 Ad 2. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Predsjednik je dao riječ ravnateljici da obrazloži Financijski plan za 2021. godinu.

Ravnateljica je prvo krenula s podatkom kako je Osnivač za 2021. godinu za Dječji vrtić „Selca“ iz svog proračuna namijenio 1.000.000,00 kuna. Također je napomenula kako su do kraja rujna 2021. godine još u projektu „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u Općini Selca te da očekuju uplate tokom godine u iznosu od 386.000,00 kuna. Ostali prihodi koje naš vrtić ima su uplate roditelja za usluge dječjeg vrtića. Kad se sve zbroji, očekuju nas prihodi od 1.546.000,00kuna.

Temeljem tog iznosa, ravnateljica je složila financijski plan kojeg je iznijela prisutnima po stavkama u planu, a pritom je uspoređivala iznose koji su se u istim stavkama izdvojili u protekloj 2020. godini.

Također je prošla i stavke za projekcije financijskog plana za 2022. i 2023. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća pokrenuo je raspravu o Financijskom planu.

Nakon rasprave, predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Budući nije bilo izmjena, jednoglasno je usvojen Financijski plan za za 2021. godinu. i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Sjednica Upravnog vijeća završena je u 19:30 sati.

KLASA: 601-01/20-01/10

BROJ: 2104/07-05-01-20-02