15. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 21. prosinca 2022. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 17 sati.

Na sjednici su prisutni:

  • predsjednica UV : Antonela Bošković,
  • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
  • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
  • d. ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić (Nikice)

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 28. studenog 2022. godine
  1. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:

– ravnatelja/icu Dječjeg vrtića “SELCA” 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (na mandat od pet godina) u punom radnom vremenu

– voditelja/icu kraćeg programa kineziološke aktivnosti – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (do 30.6.2023.g.) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno): odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi

  

Ad. 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 2. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića “SELCA” 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (na mandat od pet godina) u punom radnom vremenu  pristigla jedna molba i to ona trenutne v.d. ravnateljice Petra Nižetić.

Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna te je predsjednica dala na usvajanje prijedlog da se općinskom vijeću Općine Selca uputi odluka o imenovanju Petre Nižetić (Nikice) za ravnateljicu Dječjeg vrtića “SELCA” na određeno vrijeme (na mandat od pet godina) u punom radnom vremenu.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za voditelj/ica kraćeg programa kineziološke aktivnosti – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (do 30.lipnja 2023.g.) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno): odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi pristigla jedna molba i to ona g. Petra Prke koji ima diplomu magistra fizičke kulture.

Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna te je predsjednica dala na usvajanje prijedlog da se Petar Prka primi za voditelja kraćeg programa kineziološke aktivnosti na određeno vrijeme u nepunom  radnom vremenu (do 30. lipnja 2023.g.).

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sjednica je završena u 17:30 sati.

Klasa: 601-05/22-01/9

Ur. broj: 2181/47-1-22-02