Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 17. rujna 2021. godine u prostoriji dječjeg vrtića „Selca“. Započela je u 17:30 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predstavnik Osnivača: Antonela Bošković,

predstavnik Osnivača: Katarina Čurković,

predstavnik Osnivača:  Simon Eterović,

 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić,
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića „Selca: Darija Trutanić,
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 30. lipnja 2021. godine
 2. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Selca” za pedagošku godinu 2020./2021.
  – dodatak: Godišnje izvješće o radu voditelja kraćih programa za 2020./2021. godinu
 3. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
  • kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
  • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja)
 4. Prijedlog Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Selca”
 5. Prijedlog za usvajanje „Izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića „Selca“ za razdoblje od 1.1.2021.g. do 30.6.2021.g.
 6. Razno:
 • Završetak projekta (rasprava o kraćim programima)
 • Prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na ne određeno, puno radno vrijeme
 • Prijedlog Općinskom vijeću za utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića “Selca”

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 13. sjednice u protekloj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak  Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2020./2021.g. Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Ravnateljica je pratila sadržaj programa i iznijela ukratko izvješće o radu vrtića u protekloj pedagoškoj godini.

S obzirom da nije bilo prijedloga izmjena, nakon izlaganja Predsjednica je dala na usvajanje Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2020./2021. godine te je ono jednoglasno usvojeno.

Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak godišnjih izvješća o radu za pedagošku 2020./2021. godinu za kraće programe.

Na izneseno izvješće nije bilo prijedloga izmjena i primjerdbi stoga je Predsjednica dala na usvajanje Godišnje izvješće o radu voditeljice za Kraći program za poticanje i razvoj komunikacije na engleskom jeziku za 2020./2021. pedagošku godinu te je ono jednoglasno usvojeno.

Također, budući da nije bilo izmjena ni primjerdbi, Predsjednica je dala na usvajanje Godišnje izvješće o radu voditelja Kraćeg programa kineziološke aktivnosti kod djece predškolske dobi za 2020./2021. te je ono jednoglasno usvojeno.

Ad 3. Nakon rasprave, zaključeno je kako će se do isteka Projekta, pričekati s raspisivnjem natječaja za kuharicu, te kako će se ispitati sve pravne opcije oko potrebe raspisivanja spomenutog natječaja.

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojen prijedlog ravnateljice za raspisivanjem natječaja za odgojiteljicu na određeno, puno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja).

Ad 4. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je otvaranjem Područnog vrtića u Povljima povećan broj radnih mjesta na radnom mjestu odgojitelja sa 3 na 4 te predlaže da se Općinskom vijeću uputi zahtjev za usvajanjem izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu.

Predsjednica je dala na glasanje da se Općinskom vijeću uputi prijedlog o izmjeni Pravilnika o unutranjem ustrojstvu na prethodnu suglasnost. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 Ad 5.   Svi prisutni su u svom pozivu dobili tablice s izvršenjem financijskog plana za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021.g.

Budući da nije bilo primjerki, Predsjednica je dala na usvajanje „Izvršenje financijskog plana za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021.g.“ te je ono jednoglasno usvojeno.

Ad 6.Nakon obrazloženja, jednoglasno je usvojen prijedlog ravnateljice za raspisivanjem natječaja za odgojiteljicu na neodređeno, puno radno vrijeme.

Nakon rasprave, zaključeno je kako će se do isteka Projekta, pričekati s odlukom o načinu daljnjeg provođenja posebnih programa u dječjem vrtiću (nastaviti ili prekinuti te financiranje Osnivača ili roditelja).

            Ravnateljica je izvijestila prisutne, kako se zbog projekta popodnevni program nije naplaćivao, kao ni dodatna usluga ručka za sve polaznike dječjeg vrtića koji su za to pokazali interes. Prestankom projekta, prestat će i uplaćivanja Europske unije, stoga ravnateljica predlaže da se dogovore cijene programa za korištenje usluga dječjeg vrtića koje bi se predložile Općinskom vijeću na usvajanje.

Izneseni su neki prijedlozi za cijene, a nakon kratke rasprave, Predsjednica je predložila da ona sama ode na razgovor sa načelnikom i računovodstvom, kako bi formirali ekonomske cijene usluge vrtića o kojim aće se rspravljati na idućoj sjednici.

Nakon rasprave o pristiglom dopisu roditelja, a vezano za procijepljenost njihovog djeteta, Predsjednica je rekla kako postoji zakon u vezi cijepljenja djeteta i polaska u vrtić te kako se toga trebamo držati. Ukoliko cijepljenje ne bude provedeno, a roditelji nemaju za to opravdan zdravstveni razlog, dijete neće moći više pohađati vrtić. Odluka vijeća će biti upućena roditeljima.

Sjednica je završena u 19:00 sati.

 

Klasa: 601-05/21-01/10

Ur. broj: 2104/07-05-01-21-02