Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća DV „Selca“ održana je 01.09.2020.g sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 13.8.2020.
 2. Razmatranje pristiglih zamolbi na natječaja za:
 • kuharica – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme ( na rok od godine dana)
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja)
 1. Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2019./2020.g. ravnateljice, Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2019./2020.g, pedagoginje Ružice Babarović i Godišnje izvješće o radu dr.sc. Ivane Ferić, psihologinje
 2. Godišnje izvješće o radu voditelja kraćih programa za 2019./2020.g.
 3. Prijedlog ravnateljice o razriješenju dužnosti Katarine Vrsalović kao predstavnika roditelja u Upravno vijeće dječjeg vrtića „Selca“ zbog isteka mandata od 4.g.
 4. Dopis pedagoginje Sanje Jurić

  Predsjednik UV je pozdravio sve prisutne i krenuo na usvajanje dnevnog reda.

  Dnevni red je jednoglasno usvojen.

  Ad 1.

  Na sjednici UV je pročitan zapisnik sa sjednice UV održane 13.8.2020.

  Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

  Ad.2.

  Na radno mjesto kuharice, jednoglasno je primljena Katarina Tonšić Radić  na određeno, puno radno vrijeme, na rok od godinu dana.

  Na radno mjesto odgojiteljice, kao zamjena za bolovanje, primljena je odgojteljica Fani Kuanović, na rok od 2 mjeseca.

  Ad. 3.

  Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak  Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2019./2020.g, primjerak Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2019/2020.g. pedagoginje Ružice Babarović i primjerak Godišnjeg izvješća o radu dr.sc. Ivane Ferić, psihologinje

  Budući nije bilo primjerki, Predsjednik je dao na usvajanje Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2019./2020.g, ravnateljice, Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2019/2020.g. pedagoginje Ružice Babarović i Godišnje izvješće o radu dr.sc. Ivane Ferić, psihologinje, te su oni jednoglasno usvojeni.

   Ad. 4.

  Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak godišnjih izvješća o radu za ped.g. 2019./2020.g. za kraće programe. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako su kraći programi započeli s radom 1.3.2020.g., a nakon dobijanja suglasnosti od strane MZO. Zbog situacije s epidemijom COVID-19, njihov rad je prekinut nakon dva radna tjedna. Ponovo su započeli s radom krajem mjeseca svibnja (kraći program za sport) i drugi tjedan u mjesecu lipnju (kraći programza strani jezik). Zbog velike pauze, programi su krenuli „odpočetka“ s provođenjem programa, a održavali su se i tokom ljeta.

  Budući nije bilo primjerki, Predsjednik je dao na usvajanje Godišnje izvješće o radu voditeljice za Kraći program za poticanje i razvoj komunikacije na engleskom jeziku 2019./2020.g., te je ono jednoglasno usvojeno.

  Budući nije bilo primjerki, Predsjednik je dao na usvajanje Godišnje izvješće o radu voditelja Kraćeg programa kineziološke aktivnosti kod djece predškolske dobi 2019./2020.g.te je ono jednoglasno usvojeno.

  Ad.5.

  Zbog isteka mandata od 4.g., jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika da se gđa Katarina Vrsalović razriješi dužnosti predstavnika roditelja u UV Dječjeg vrtića “Selca”

  Ad.6.

  Na temelju dopisa pedagoginje Sanje Jurić, jednoglasno je usvojen prijedlog da se pedgoginja Sanja Jurić, zbog osobnih razloga razriješi dužnosti pedagoginje u DV “Selca”.

  Jednoglasno je usvojen prijedlog ravnateljice da se raspiše natječaj za radno mjesto pedagoginje u Dječjem vrtiću “Selca” na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

  KLASA: 601-01/20-01/06

  Ur. BROJ: 2104/07-05-01-20-07