Dana 27. listopada 2016.g. u 14h održana je sejdnica stručnog aktiva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izlaganje odgojiteljice Petre Nižetić (Nikice) sa stručnog skupa  „Načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj“ (Značajke, pretpostavke i oblici partnerstva odgojitelja i roditelja)