Na temelju članka 1.a, 20. i 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97.,107/07, 94/13 i 98/19), članka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47./09.), Opće uredbe o zaštiti podataka, članaka 17. i 18. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Selca“ (2021), članka 10. Odluke o upisu u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“, na svojoj 13. sjednici, održanoj 30. lipnja 2021. godine usvaja

RJEŠENJE  O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SELCA“
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Povjerenstvo za provedbu upisa Dječjeg vrtića “Selca”, dana 23. lipnja 2021.g. donosi Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić “Selca” za pedagošku godinu 2021./2022.

Ovim Rješenjem o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022. donosi se popis upisane djece u Matični vrtić „Selca“ i Područni vrtić „Povlja“ kao i popis zahtjeva na čekanju.

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022. Koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“, na 11. Sjednici održanoj 14. Svibnja 2021. Godine, Dječji vrtić „Selca“ objavio je, 17. svibnja 2021. Oglas za upis djece u Djepčji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022.

Sukladno Oglasu, upisi su trajali od 24. svibnja do 4. lipjna 2021. godine. Pregledom predane dokumentacije utvrđeno je kako neki zahtjevi nisu potpuni. Povjerenstvo za upis odlučilo je dati roditeljima još jedan rok za predaju potpune dokuemntacije, o čemu su roditelji pismeno obaviješteni te je po isteku upisnog roka novi rok za predaju potpune dokumentacije bio 23. lipnja 2021. godine.

Za pedagošku godinu 2021./2022. Zaprimljena su ukupno 53 Zahtjeva i to:

– 12 Zahtjeva za upis – prvi upis (11 sa prebivalištem u Općini Selca)

– 6 Zahtjeva za upis – bez prebivališta u Općini, ali s nastavkom korištenja usluga

– 35 Zahtjev za nastavak korištenja usluga

Rješenje o upisu 2021-2022

KLASA: 601-01/2101/43

UR. BROJ:2104/07-05-01-21-02

 

Projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.