Na temelju članka 1.a, 20. i 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97.,107/07, 94/13 i 98/19), članka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47./09.), Opće uredbe o zaštiti podataka, članaka 17. i 18. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Selca“ (2021), članka 10. Odluke o upisu u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2021./2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“, na svojoj 10. sjednici, održanoj 29. lipnja 2022. godine usvaja

RJEŠENJE  O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SELCA“
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Povjerenstvo za provedbu upisa Dječjeg vrtića “Selca”, dana 13. lipnja 2022.g. donosi Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić “Selca” za pedagošku godinu 2022./2023.

Ovim Rješenjem o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2022./2023. donosi se popis upisane djece u Matični vrtić „Selca“ i Područni vrtić „Povlja“ kao i popis zahtjeva koji nisu ušli u razmatranje.

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2022./2023. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“, na 9. sjednici održanoj 4. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić „Selca“ objavio je, 13. svibnja 2022. Oglas za upis djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2022./2023.

Sukladno Oglasu, upisi su trajali od 23. svibnja do 3. lipnja 2022. godine.

Pregledom predane dokumentacije utvrđeno je kako neki zahtjevi nisu potpuni, o čemu su roditelji obaviješteni putem e-maila 20. lipnja 2022. Roditeljima je omogućeno da u roku od 21. lipnja do 28. lipnja predaju dokumentaciju koja nedostaje zajedno sa molbom za odobrenjem zahtjeva za upis/nastavak upisa koja će se uputiti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Selca“  na razmatranje.

Za pedagošku godinu 2022./2023. zaprimljeno je ukupno 46 zahtjeva i to:

– 10 Zahtjeva za upis – prvi upis

– 36 zahtjev za nastavak korištenja usluga

Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić “Selca” za pedagošku godinu 2022-2023

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“, na svojoj 10. sjednici, održanoj 29. lipnja 2022. godine razmatralo je pristigle molbe za odobrenjem zahtjeva za upis u  pedagošku 2022./2023.godinu. Zaključak Upravnog vijeća je da se na sljedeće molbe da pozitivan odgovor, te su u programe Dječjeg vrtića „Selca“ upisana i djeca pod šifrom: 2022-37, 2022-46, 2022-07, 2022-25, 2022-32, 2022-45, 2022-33, 2022-34, 2022-47 i 2022-48. Negativan odgovor na molbu upućen je roditeljima djeteta pod šifrom  2022-49.

Protiv odluke Povjerenstva za upis djece o rezultatima upisa, podnositelji/ce zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana objave odluke o rezultatima upisa. (Upravno vijeće Dječjeg vrtića Selca, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca).

Upravno vijeće donosi odluku o žalbi nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 3 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije. Žalbe zaprimljene izvan predviđenog roka kao i žalbe izjavljene od neovlaštene osobe Upravno vijeće neće razmatrati. Upravno vijeće žalbu može odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku Povjerenstva. Žalba može biti i uvažena u tom slučaju se žalitelju/ici određuje novi broj bodova.

KLASA: 601-01/22-01/40

UR. BROJ: 2181/47-1-22-1