Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „SELCA“ za pedagošku godinu 2023./2024. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „SELCA“, na 17. sjednici održanoj dana 3. svibnja 2023. godine, Dječji vrtić „SELCA“ objavljuje

OGLAS

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SELCA“
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023
./2024.

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2023./2024. može se podnijeti za dijete koje do 31. kolovoza 2023. godine ima pune 3 godine i za dijete koje će do 31. svibnja 2024. navršiti 3 godine života.

Prijavljena djeca koja će 3 godine života navršiti nakon 31. kolovoza 2023. upisuju se na listu čekanja i uključuju se u program danom ispunjenja tog uvjeta (najkasnije do 31. svibnja 2024. godine).

Dosadašnji korisnici koji žele nastaviti korištenje usluga u pedagoškoj godini 2023./2024., u upisnom roku podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga.

Zahtjevi za upis djece (novoupisane) i Zahtjevi za nastavak korištenja usluga za pedagošku godinu 2023./2024(dosadašnji korisnici usluga) sa svom popratnom dokumentacijom zaprimat će se:

– radnim danima od 22. svibnja do 2. lipnja 2023. od 13:00 do 15:00 sati u uredu ravnateljice u Dječjem vrtiću „SELCA“, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425.

Zahtjevi se predaju isključivo osobno (ne poštom) 

Prilikom predaje potpune dokumentacije roditeljima/skrbnicima bit će odmah uručena jedinstvena šifra za dijete zbog zaštite osobnih podataka djece te će iste šifre biti korištene za sastavljanje liste rezultata upisa.

Roditelji/skrbnici koji prvi put upisuju svoje dijete u Dječji vrtić „SELCA“, nakon rezultata upisa, trebat će doći u vrtić sa svojim djetetom gdje će se obaviti inicijalni razgovor sa stručnom službom Vrtića. 

Termini inicijalnih razgovora bit će dogovoreni telefonski s roditeljima/skrbnicima, nakon predaje dokumentacije za upis. Dijete dolazi u pratnji jednog roditelja u dogovoreni termin.

Roditelji/skrbnici koji podnose zahtjev za upis djeteta s prebivalištem u općini  (prema čl. 6.) , a  koje je prethodnu godinu bilo upisano u Vrtić (dosadašnji korisnici) dužni su priložiti na upisu sljedeće:

 1. Zahtjev za nastavak korištenja usluga dječjeg vrtića Selca u pedagoškoj godini 2023./2024.
 2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu, ne starije od 2 mjeseca, (ili kopija osobne iskaznice) za dijete
 3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu, ne starije od 2 mjeseca, (ili kopije osobnih iskaznica) za jednog roditelja
 4. Liječniku potvrdu o sistematskom pregledu i redovnoj procijepljenosti djeteta (zaprimljena upisna dokumentacija NEĆE se razmatrati ako dijete NIJE uredno procijepljeno, osim iz opravdanih, zdravstvenih razloga).

Roditelji/skrbnici djece koja su dosadašnji korisnici usluga Vrtića dužni su podmiriti sve  dospjele dugove prema Vrtiću.

Roditelji/skrbnici koji podnose zahtjev za upis djeteta u Vrtić prvi put s prebivalištem u općini kao i roditelji/skrbnici čije dijete nema prebivalište u općini (bez obzira da li je prethodnu godinu dijete bilo upisano u Vrtić)  dužni su priložiti na upisu sljedeće:

 1. ispunjen zahtjev za upis u dječji vrtić Selca (može se dobiti u upravi vrtića ili na web stranici)
 2. ispunjen upitnik za roditelje (kod prvog upisa)
 3. privola/suglasnost za obradu osobnih podataka (sukladno uredbi zaštiti osobnih podataka) (mose dobiti u vrtiću ili na web stranici)
 4. uvjerenje MUP-a o prebivalištu, ne starije od 2 mjeseca, (ili kopija osobne iskaznice) za dijete
 5. uvjerenje MUP-a o prebivalištu, ne starije od 2 mjeseca, (ili kopije osobnih iskaznica) za oba roditelja
 6. preslik rodnog lista djeteta
 7. kopiju knjižice cijepljenja
 8. liječniku potvrdu o sistematskom pregledu i redovnoj procijepljenosti djeteta (zaprimljena upisna dokumentacija NEĆE se razmatrati ako dijete NIIJE uredno procijepljeno, osim iz opravdanih, zdravstvenih razloga)
 9. Potvrdu o uplati upisnine 42,47 eur (320,00 kn) na IBAN HR2523900011101317439 (kod prvog upisa)

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju neće se uzimati u obradu.

Korisnici koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na umanjenje iznosa sudjelovanja u mjesečnoj ekonomskoj cijeni programa uz popunjen obrazac Zahtjev za umanjenje cijene obavezno prilažu dokaze koji su navedeni u obrascu.

Obrasci za upis mogu se preuzeti u svim objektima Dječjeg vrtića Selca ili na internetskoj stranici www.djecjivrticselca.hr, a dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 021/622-102 ili mobitela 098/180-4778.

Rješenje s rezultatima upisa objavit će se na oglasnim pločama matičnog i područnog vrtića „SELCA“ i na web stranici Vrtića (prema šiframa koje će biti uručene roditeljima pri upisu) do 16. lipnja 2023. godine.

Detaljne kriterije za ostvarivanje prednosti (dodatnih bodova) pogledajte u OGLAS za upis u DV SELCA za pedagošku godinu 2023-2024.

Klasa: 601-01/23-01/21

Ur.broj: 2181/47-1-23-1

Ravnateljica Dječjeg vrtića “SELCA”

Petra Nižetić

Zahtjev za upis – nastavak korištenja Dječjeg vrtića SELCA u pedagoškoj 2023-2024 godini

Zahtjev za novi upis u Dječji vrtić SELCA u pedagošku 2023-2024 godinu

Upitnik za roditelje o djetetu pri prvom upisu u Dječji vrtić Selca u pedagošku 2023-2024 godinu

Privola-suglasnost za obradu osobnih podataka DV Selca

Zahtjev za umanjenje cijene programa DV Selca

IZJAVA RODITELJA o dovođenju ili odvođenju iz vrtića