Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2022./2023. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“, na 9. sjednici održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić „Selca“ objavljuje

OGLAS

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SELCA“
ZA PEDAGOŠKU GODINU 202
2./2023.

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2022./2023. može se podnijeti za dijete koje do 31. kolovoza 2022. godine ima pune 3 godine i za dijete koje će do 31. svibnja 2023. navršiti 3 godine života.

Prijavljena djeca koja će 3 godine života navršiti nakon 31. kolovoza 2022. upisuju se na listu čekanja i uključuju se u program danom ispunjenja tog uvjeta (najkasnije do 31. svibnja 2023. godine).

Dosadašnji korisnici koji žele nastaviti korištenje usluga u pedagoškoj godini 2022./2023., u upisnom roku podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga.

Zahtjevi za upis djece (novoupisane) i Zahtjevi za nastavak korištenja usluga za pedagošku godinu 2022./2023(dosadašnji korisnici usluga) sa svom popratnom dokumentacijom zaprimat će se:

– radnim danima od 25. svibnja do 3. lipnja 2022. od 10:00 do 13:00 sati u uredu ravnateljice u Dječjem vrtiću „Selca“, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425.

Zahtjevi se predaju isključivo osobno (ne poštom) 

Prilikom predaje potpune dokumentacije roditeljima/skrbnicima bit će odmah uručena jedinstvena šifra za dijete zbog zaštite osobnih podataka djece te će iste šifre biti korištene za sastavljanje liste rezultata upisa.

Roditelji/skrbnici koji prvi put upisuju svoje dijete u Dječji vrtić „Selca“, nakon rezultata upisa, trebat će doći u vrtić sa svojim djetetom gdje će se obaviti inicijalni razgovor sa stručnom službom Vrtića. 

Termini inicijalnih razgovora bit će dogovoreni telefonski s roditeljima/skrbnicima, nakon predaje dokumentacije za upis. Dijete dolazi u pratnji jednog roditelja u dogovoreni termin.

Roditelji/skrbnici koji podnose zahtjev za upis djeteta s prebivalištem u općini  (prema čl. 6.) , a  koje je prethodnu godinu bilo upisano u Vrtić (dosadašnji korisnici) dužni su priložiti na upisu sljedeće:

 1. Zahtjev za nastavak korištenja usluga dječjeg vrtića Selca u pedagoškoj godini 2022./2023.
 2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu, ne starije od 2 mjeseca, (ili kopija osobne iskaznice) za dijete
 3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu, ne starije od 2 mjeseca, (ili kopije osobnih iskaznica) za jednog roditelja
 4. Liječniku potvrdu o sistematskom pregledu i redovnoj procijepljenosti djeteta (zaprimljena upisna dokumentacija NEĆE se razmatrati ako dijete NIJE uredno procijepljeno, osim iz opravdanih, zdravstvenih razloga).

Roditelji/skrbnici djece koja su dosadašnji korisnici usluga Vrtića dužni su podmiriti sve  dospjele dugove prema Vrtiću.

Roditelji/skrbnici koji podnose zahtjev za upis djeteta u Vrtić prvi put s prebivalištem u općini kao i roditelji/skrbnici čije dijete nema prebivalište u općini (bez obzira da li je prethodnu godinu dijete bilo upisano u Vrtić)  dužni su priložiti na upisu sljedeće:

 1. ispunjen zahtjev za upis u dječji vrtić Selca (može se dobiti u upravi vrtića ili na web stranici)
 2. ispunjen upitnik za roditelje (kod prvog upisa)
 3. privola/suglasnost za obradu osobnih podataka (sukladno uredbi zaštiti osobnih podataka) (mose dobiti u vrtiću ili na web stranici)
 4. uvjerenje MUP-a o prebivalištu, ne starije od 2 mjeseca, (ili kopija osobne iskaznice) za dijete
 5. uvjerenje MUP-a o prebivalištu, ne starije od 2 mjeseca, (ili kopije osobnih iskaznica) za oba roditelja
 6. preslik rodnog lista djeteta
 7. kopiju knjižice cijepljenja
 8. liječniku potvrdu o sistematskom pregledu i redovnoj procijepljenosti djeteta (zaprimljena upisna dokumentacija neće se razmatrati ako dijete nije uredno procijepljeno, osim iz opravdanih, zdravstvenih razloga)
 9. Potvrdu o uplati upisnine 320,00kn na IBAN HR2523900011101317439 (kod prvog upisa)

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju neće se uzimati u obradu.

Korisnici koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na umanjenje iznosa sudjelovanja u mjesečnoj ekonomskoj cijeni programa uz popunjen obrazac Zahtjev za umanjenje cijene obavezno prilažu dokaze koji su navedeni u obrascu.

Obrasci za upis mogu se preuzeti u svim objektima Dječjeg vrtića Selca ili na internetskoj stranici www.djecjivrticselca.hr, a dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 021/622-102 ili mobitela 098/180-4778.

Rješenje s rezultatima upisa objavit će se na oglasnim pločama matičnog i područnog vrtića „Selca“ i na web stranici Vrtića (prema šiframa koje će biti uručene roditeljima pri upisu) do 20. lipnja 2022. godine.

Klasa: 601-01/22-01/35

Ur.broj: 2181/47-1-22-1

Zahtjev za upis – nastavak korištenja Dječjeg vrtića Selca u pedagoškoj 2022-2023 godini

Zahtjev za novi upis u Dječji vrtić Selca u pedagošku 2022-2023 godinu

Upitnik za roditelje o djetetu pri prvom upisu u Dječji vrtić Selca u pedagošku 2021-2022 godinu

Privola-suglasnost za obradu osobnih podataka DV Selca

Zahtjev za umanjenje cijene programa DV Selca

IZJAVA RODITELJA o dovođenju ili odvođenju iz vrtića