Natječaj za ravnatelja/icu

by | stu 14, 2018

Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama ( NN br. 29/97, 47/99  i 35/08.) , čanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07i 94/13) i članka 24. Statuta Dječjeg vrtića „Selca“ Selca, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“ Selc, a na sjednici održanoj dana 18.10.2018.g. raspisuje 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića „Selca“

na puno radno vrijeme

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba :

 • koja ispunjava uvijete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću
 • koja ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine..

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

 • dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz ispunjavanju uvjeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl.25.  stavak 2.) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (Čl. 25. stavak 4.) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • presliku osobne iskaznice
 • životopis s opisom  dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti 

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama , a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

Osobe koje se prijave na natječaj a prijava nije uredna, neće se smatrati kandidatom, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest, na koju ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN121/17), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Natječaj će se objaviti i na oglasnoj ploči HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (https://djecjivrticselca.hr ) i u javnom glasilu a traje 8 dana od dana objave.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Prijave na natječaj, podnose se u zatvorenoj omotnici,  s naznakom imena, prezimena i adrese pošiljatelja prijave,  na poleđini omotnice; neposredno ili poštom na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“ Selca, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca otok Brač, s naznakom „Za natječaj – ravnatelj- ne otvaraj“

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Klasa: 601-01/18-01/52

Urbroj: 2104/07-06-01/18-01 

Selca, 14.11.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr.Marčelo Štambuk, v.r.