UPISI U DJEČJI VRTIĆ “SELCA”

ZA NOVU PEDAGOŠKU GODINU

2019./2020. VRŠIT ĆE SE

OD 13.SVIBNJA DO 24.SVIBNJA 2019. GODINE

Prijave za upis primat će se svakog radnog dana od 7:00h do 14h u prostorijama dječjeg vrtića „Selca“.

Zamolbe se primaju za sljedeće programe:

– jutarnji

– poslijepodnevni 

Roditelji koji planiraju upisati svoje dijete u DV „Selca“ trebaju u vrtiću ili na internet stranici vrtića preuzeti UPITNIK i ZAHTJEV ZA UPIS kojeg će popuniti i predati zajedno sa traženom dokumentacijom. Također se predaje potvrda o uplati upisnine (320kn na IBAN HR8224070001100573284 vrtića).

DJECA KOJA SU VEĆ UPISANA U VRTIĆ TREBAJU DONIJETI SAMO NOVO LIJEČNIČKO UVJERENJE.

DJECA KOJA SE PO PRVI PUT UPISUJU U VRTIĆ, TREBAJU DONIJETI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  • ZAHTJEV ZA UPIS (može se dobiti u upravi vrtića ili na web stranici)
  • KOPIJU RODNOG LISTA
  • UPITNIK
  • UVJERENJE ILI POTVRDA O PREBIVALIŠTU ILI PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  • POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU – ispunjava je izabrani liječnik pedijatar
  • KOPIJU KNJIŽICE CIJEPLJENJA
  • KOPIJU UPLATNICE

Prilikom predaje tražene dokumentacije roditelji potpisuju UGOVOR s dječjim vrtićem.

VAŽNA NAPOMENA:

Bez obzira da li će Vaše dijete krenuti u vrtić početkom ili tokom pedagoške godine, dokumentaciju za upis treba priložiti ODMAH!

Zahtjevi za upis koji budu predani van upisnog roka, biti će predani Upravnom vijeću na razmatranje!

MOLIMO RODITELJE DA POŠTUJU ZADANE ROKOVE!!!

Projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda