Natječaj

by | kol 17, 2020

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“ , objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

KUHARICA

  • 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Uvjeti za radno mjesto kuhara/ice su prema članku 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 1 mjesec):
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st.2.)
  • potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25.st.2.)
  1. presliku domovnice
  2. elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a  ne stariji od mjesec dana
  3. životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu  Dječji vrtić „Selca“ , Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca, Brač.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Natječaj je objavljen dana 17.8.2020.g.  na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj traje do 24.8.2020.  godine.

KLASA:601-01/20-01/37

URBROJ:2104/07-05-01-20-01

„Projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.