Natječaj – asistent/pomoćnik/ica

by | kol 1, 2023

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića “SELCA“ dana 5.7.2023.g. donosi odluku o  raspisivanju

NATJEČAJA

za prijam u radni odnos

 asistent/pomoćnik/ca

u radu s djecom s teškoćama u razvoju

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

-na pola radnog vremena  ( 20 h    tjedno – najdulje do 30.06.2024.g.)

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

Pored navedenog uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos: 

  1. Punoljetnost
  2. Zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabranik/ca po dostavljenoj obavijesti o izboru
  1. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97,107/07,94/13,98/19 i 57/22)

Na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik):

– zamolbu ovjerenu vlastoručnim potpisom

– životopis

– domovnicu

– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih dijela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju-  ne starije od 30 dana od raspisivanja natječaja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od  dijela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju- ne starije od 30 dana od raspisivanja natječaja,

– potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl.25.st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

– elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja.

Kandidat ne smije biti roditelj/skrbnik niti član obitelji djeteta kojemu se pruža potpora.

U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) kandidat prijavom na natječaj daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. 

Na natječaj se mogu, pod ravnopravnim uvjetima, prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti:

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (84/21) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji sepozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (NN 84/21), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili pottvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, ne stariju od mjesec dana  (u slučaju iz članka 47. st. 1 i članka 48. st.1 ovog Zakona), presliku pravomoćnog rjepšenja, odluke ili dugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz čl. 47.st.1. i čl. 48. st.2 ovoga Zakona), potvrdu poslodavca ili potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariju od mjesec dana odnosno ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 47.st. 1 i članka 48.st.2 ovog Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima.

Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dopstupni su na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu  Dječji vrtić „SELCA“ , Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca, Brač.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Natječaj je objavljen dana 2.8.2023.g.  na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj traje do 9.8.2023. godine.

KLASA:112-01/23-03/2

URBROJ:2181/47-1-23-1