Na temelju članka 15. (NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 19. Statuta Dječjeg vrtića ”Selca”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Selca” je na sjednici održanoj 30.8.2016. godine, na prijedlog Ravnateljice, donijelo Kurikulum Dječjeg vrtića ”Selca” za pedagošku 2016./2017. godinu.

KURIKULUM SELCA