Radionica za roditelje

Radionica za roditelje

14.12.2017.g. (četvrtak) u 17h u prostorijama vrtića, biti će držana kreativna radionica za roditelje.  Radovi napravljeni na dosadašnjim radionicama prodavat će se 16.12.2017.g. (subota) u Splitu za Udrugu Most u humanitarnij akciji “A di si ti?” Svi roditelji koji žele, mou nam se pridružiti u prodaji od 9:30 h ispred HNK. Click...

Vidi više

Natječaj za stručnog suradnika

Natječaj za stručnog suradnika

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) te čl. 16. i 25. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Selca“ (Službeni glasnik Općine Selca“ broj 4/12) Upravno vijeće dječjeg vrtića „Selca“ raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću „Selca“, Selca Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (zamjena za rodiljni dopust)UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97):VSS – profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar/a pedagogije, diplomirani defektolog odnosno magistar/a defektologije ili diplomirani psiholog odnosno magistar/ psihologijezavršen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studijpoložen stručni ispitzdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslovada nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuUz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:kratak životopispresliku domovnicepresliku dokaza o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu)presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispitauvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13)elektronički zapis o radno – pravnom statusu (ispis evidencije iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)Kandidati koji će se u prijavi pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandiadat dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova stručnog suradnika/ice.Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova“ (NN br. 82/02).Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Selca“ na adresu: Dječji vrtić „Selca“, Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca otok Brač s naznakom „Natječaj  za stručnog suradnika/icu“.Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. Dječji vrtić „Selca“ zadržava pravo, bez obrazloženja, ne prihvatiti ni jednu prijavu, odnosno poništiti natječaj. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.                          UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA...

Vidi više